Вътрешни правила

Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес от Окръжен съд гр.Силистра

 

Вътрешни правила за случаен избор при разпределение на делата на Окръжен съд – гр.Силистра

 

Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за случаен избор при разпределение на делата на Окръжен съд – гр.Силистра

 

Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове на интернет страницата на Окръжен съд – гр.Силистра

 

Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси в Окръжен съд – гр.Силистра

 

Вътрешни правила за съдебните помощници в Окръжен съд – гр.Силистра

 

Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за защита на личните данни в Окръжен съд – гр.Силистра

 

Вътрешни правила за защита на личните данни в Окръжен съд – гр.Силистра

 

Вътрешни правила за начина на избор, организацията на работа, задължения, поведения и заплащане на съдебните заседатели на Окръжен съд – гр.Силистра

 

Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за начина на избор, организацията на работа, задължения, поведения и заплащане на съдебните заседатели на Окръжен съд – гр.Силистра

 

Административен съд
Вещи лица