Конкурси

Извлечение от протокол от 13.03.2019г. на Конкурсната комисия , назначена със Заповед №32/17.01.2019г. на Административен ръководител на Окръжен съд-Силистра

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения ВТОРИ етап

на обявения конкурс за длъжността

експерт „Връзки с обществеността“

в Окръжен съд – Силистра

 

Резултати от практическия /писмен/ изпит:

 

№ по ред

 

Име на участниците

 

Оценка от практически изпит

1.

Пепа Денева Георгиева

71,16

2.

Мирослава Драганова Тодорова

62,33

 

 

Резултати от етапа на конкурса – събеседване:

 

№ по ред

 

Име на участниците

 

Оценка от събеседване

1.

Пепа Денева Георгиева

18,16

2.

Мирослава Драганова Тодорова

22.33

 

 

РЕЗУЛТАТИ

от ТРЕТИ етап на конкурса – класиране

 

Съобразно методиката за оценяване на кандидатите, комисията обявява крайните резултати, представляващи сбор от първи и втори подетап на конкурса експерт „Връзки с обществеността“, като отчете следното класиране:

 

 

№ по ред

 

Име на участниците

Обща оценка от проведените етапи

1.

Пепа Денева Георгиева

89,32

2.

Мирослава Драганова Тодорова

84,66

 

 

 

Резултатът от крайното класиране на кандидатите да се публикува  на интернет страницата на Окръжен съд-Силистра и да се постави на информационното табло на Съдебната палата.

В тридневен срок от приключване на конкурса, комисията следва да представи на административният ръководител на Окръжен съд-Силистра протокола от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /п/ не се чете

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ не се чете

2. /п/ не се чете

 

Протокол от заседанието на комисията

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВТОРИ ЕТАП от провеждането на конкурса за  „Експерт , връзки с обществеността“.

Втори етап се състои от два подетапа.

1.Първи подетап – практичиски /писмен/ изпит – време за отговор – 90 минути.

На кандидатите се  предоставя предварително подготвен въпросник и бланка с данни въз основа, на които да съставят прессъобщение.

Въпросникът се състои от въпроси, свързани с разпоредбите на Конституцията, ЗСВ и Комуникационната стратегия на съдебната власт.

Резултатите от писмения изпит се  обявяват на участниците в конкурса преди започването на вторият подетап  - събеседване.

2. Втори подетап – Събеседване – на всеки кандидат ще бъдат задавани едни и същи въпроси.

Кандидатите ще бъдат оценявани съобразно:

-  професионална мотивация – визия за изпълнение на длъжността;

- комуникационни умения и езикова култура, както и отстояване на позиция;

- професионална компетентност и умения;

- проверка на свързани с бъдещата дейност общодостъпни познания; познаване на дейността, свързана с провеждане на комуникационната политика на ВСС; комуникация с други институции и инициативност и креативност, необходими за заемането на длъжността.

Окончателното класиране  се обявява в тридневен срок от датата на изпита, ведно с протокола от втори етап,  на интернет-страницата на СОС и на информационното табло на съда.

С П И С Ъ К

 

НА ДОПУСНАТИ 

КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП

НА ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА  ДЛЪЖНОСТТА

„ЕКСПЕРТ, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

ПРИ ОКРЪЖЕН СЪД – ГР.СИЛИСТРА

 

 

ПЕПА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА

МИРОСЛАВА ДРАГАНОВА ТОДОРОВА

 

С протокол №1/25.02.2019г. комисията за провеждане на конкурса за длъжността „Експерт, връзки с обществеността“ 

РЕШИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ  дата и място за провеждане на втория етап на конкурса за допуснатите кандидати, както следва:

 

На 13.03.2019г., с начален час 12.00 часа в Окръжен съд – Силистра, ет.3, зала №4 за следните кандидати:

 

1.ПЕПА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА

2.МИРОСЛАВА ДРАГАНОВА ТОДОРОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/ не се чете

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ не се чете

2. /п/ не се четe

 

 

 

Протокол от заседанието на комисията от първи етап

С П И С Ъ К

 

НА НЕДОПУСНАТИ 

КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП

НА ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА  ДЛЪЖНОСТТА

„ЕКСПЕРТ, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

ПРИ ОКРЪЖЕН СЪД – ГР.СИЛИСТРА

 

 

ИЛИЯНА СТОЯНОВА ПЕЙЧЕВА – плик с вх.№1/11.02.2019г.

Основание за недопускане:

-        Не отговаря на допустимите критерии за завършено висше образование, където необходимата квалификационна степен е бакалавър.

-        Кандидатът има завършено полувисше образование, поради което комисията счита, че не са налице изискванията посочени в т.2 от заповедта.

 

ЕЛЕНА ЗЛАТКОВА НЕДЕВА– плик с вх.№4/21.02.2019г.

Основание за недопускане:

-        Не отговаря на посочените в заповедта критерии за минимални нормативни изисквания за заемане на длъжността „Експерт, връзки с обществеността“, в сферата на завършеното образование, с посочената минимална- образователно квалификационна степен „ бакалавър“ по специалности от област на висшето образование – „Социални, стопански и правни науки и професионални направления „ Обществени комуникации и информационни науки“ и „Право“ /Постановление №125 на МС от 24.06.2002г./ - „право“, връзки с обществеността“, „масови комуникации и журналистика“, „медии и журналистика“, „обществени комуникации“.

-        Кандидатът притежава бакалавърска степен по специалност „Финанси“, поради което комисията счита, че не са налице изискванията посочени в т.2 от заповедта.

 

 

Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до Административния ръководител на Окръжен съд – Силистра, в 7-дневен срок от обявяването на списъците.

 

 

Жалбата не спира конкурсната процедура. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/ не се чете

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ не се чете

2. /п/ не се четe

ОКРЪЖЕН СЪД ГР.СИЛИСТРА
О Б Я В Я В А

На основание Заповед №32/17.01.2019 год., Окръжен съд – обявява конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността "Експерт, връзки с обществеността“ за 1 (една) щатна бройка .

Минимални нормативни изисквания за заемане на длъжността:

На длъжността "Експерт, връзки с обществеността“се назначава лице, което:

- е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

-не е поставено под запрещение;

-има завършено висше образование, минимална образователно- квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от област на висшето образование - „Социални, стопански и правни науки“ и професионални направления .„Обществени комуникации и информационни науки“ и „Право“ /Постановление № 125 на МС от 24.06.2002г/ - „право“, „връзки с обществеността“, „масови комуникации и журналистика“, „медии и журналистика“, „обществени комуникации“;

-трудов стаж – минимум 5 /пет/ години;

-не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

-не би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

-не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

-не е народен представител;

-не е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;

-не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;

-притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Етичния кодекс на съдебните служители;

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

-комуникативни умения, самодисциплина и отговорност;

-умения за изразяване на информация – писмено и устно, за намиране на нестандартни решения на проблемни ситуации , способност за работа в динамична среда;

-мения за работа в екип, дискретност, изпълнителност, лоялност и инициативност;

-умения за работа със стандартно офис оборудване;

-умения за работа с компютър – MS Office, Internet, Power point

-познание относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация;

Предимство:

-наличие на опит при изпълнението на функции, идентични или сходни с тези на длъжността "Експерт, връзки с обществеността;

-владеене на чужд език.

Описание на длъжността, длъжностна характеристика: Експертът, връзки с обществеността предоставя информация на медиите и обществеността за дейността на Окръжен съд, както и за районните съдилища от съдебния район.Разработва програми за популяризиране работата на съдилищата от съдебния район и провежда политика за издигане авторитета на съдебната система в обществото. Осъществява ефективна комуникация със средствата за масово осведомяване.

Минимален размер на основната заплата за длъжността e 919 лв. /деветстотин и деветнадесет лева/.

Необходимите документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление (по образец) за участие в конкурса. Към заявлението се прилагат:

1. Автобиография (CV);

2. Декларация по чл.340а, ал.1 от ЗСВ - по образец;

3.Декларация от кандидата по чл. 340а, ал.2 от ЗСВ (по образец);

4.Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен (със заверка от кандидата);

5.Документ, удостоверяващ принадлежността на завършената от кандидата специалност към изискуемото професионално направление;

6.Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;

7.Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи придобити умения за компютърна грамотност;

8.Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи придобита допълнителна квалификация (ако има такива);

 9.Свидетелство за съдимост – оригинал;

10.Медицинско свидетелство за постъпване на работа - оригинал;

11.Удостоверение от психиатър, че кандидатът не страда от психично заболяване ( не се води на отчет) – оригинал;

12.удостоверение от служба за трудова медицина, че кандидатът е годен да изпълнява задълженията на длъжността, за която кандидатства – оригинал /;

13.концепция за провеждане на информационна и медийна политика на съдебния район на Окръжен съд- Силистра /максимум две страници/;

Кандидатът може да подава и заверени от него копия от други свидетелства, сертификати и документи, които доказват допълнителна квалификация и умения за обявената длъжност.

Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност и да бъдат поставени в запечатан плик.

Място и срок за подаване на документите:

на адрес : гр.Силистра, ул. „ Симеон Велики“ № 31, Окръжен съд, трети етаж – кабинет № 11 – служител Човешки ресурси, в едномесечен срок, считано от 21.01.2019 год. до 21.02.2019 год., включително. Кандидатите могат да се запознаят с типова длъжностна характеристика за длъжността при подаване на документите.

За допълнителна информация – тел. 086/81 66 22;

Начин на провеждане на конкурса:

ПЪРВИ ЕТАП – подбор по документи.

ВТОРИ ЕТАП – събеседване и писмена проверка на основни познания за общата нормативна уредба на съдебната власт и уменията за изготвяне на прессъобщение.

ТРЕТИ ЕТАП – класиране, което ще бъде обявено едновременно с протокола от втория етап.

Трудовото правоотношение възниква с лицето, което е класирано на първо място, от деня, в който е получило съобщението за резултата. Лицето, с което е възникнало трудовото правоотношение, е длъжно да се яви за сключване на трудов договор и да постъпи на работа в 2- седмичен срок от съобщаването.

Важно: Източници за подготовка на втория етап- ЗСВ, ПАС, Етичен кодекс на съдебните служители, Комуникационна стратегия на органите на съдебната власт 2014 – 2020 г и План за нейното приложение.

Списъците и другите съобщения за конкурса ще се обявяват на таблото на централния вход на съдебната палата и на интернет страницата на съда.

 

СЪОБЩЕНИЕ

от 21.12.2018

 

Комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "Призовкар" в Окръжен съд - Силистра, обявява резултатите от проведения втори етап.

 

Протокол от заседанието на комисията от втори етап

Резултати от втори етап

 

СЪОБЩЕНИЕ

от 22.11.2018

 

Комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "Управител сгради " в Окръжен съд - Силистра, обявява резултатите от проведения трети етап и крайното класиране.

 

Протокол от заседанието на комисията от трети етап

Резултати от трети етап

Краен резултат

 

С П И С Ъ К

 

НА ДОПУСНАТИ

КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП

НА ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРИЗОВКАР“

ПРИ ОКРЪЖЕН СЪД – ГР.СИЛИСТРА

 

БИЛЯНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

СНЕЖКА ИВАНОВА КАРАПЕНЕВА

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НЕДЕЛЧЕВ

СВИЛЕН СТЕФАНОВ СТАЙКОВ

ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

СВЕТЛА ЯНКОВА ТОДОРОВА

АЛБЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

КРЕМЕНА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА

ХРИСТИНА СТАНЧЕВА РАДЕВА

ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА

 

С протокол №1/19.11.20148г. комисията за провеждане на конкурса за длъжността „Призовкар“

 

РЕШИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ  дата и място за провеждане на втория етап на конкурса на допуснатите кандидати, както следва:

 

На 18.12.2018г., с начален час на събеседване 10.00 часа в Окръжен съд – Силистра, ет.3, зала №4 на следните кандидати:

 

1.БИЛЯНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

2.СНЕЖКА ИВАНОВА КАРАПЕНЕВА

3.НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НЕДЕЛЧЕВ

4.СВИЛЕН СТЕФАНОВ СТАЙКОВ