Конкурси

О Б Я В А

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА

 КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 „ЧИСТАЧ“ В ОС-СИЛИСТРА

 

Извлечение от протокол № 2 от 20.11.2017г. на Конкурсната комисия, назначена със заповед № 415/26.09.2017г. на Административен ръководител на Окръжен съд-Силистра.

 

Класиране на кандидатите:

 

1. ТОДОРКА КОЛЕВА СТОЙЧЕВА – 101т

2. КРАСИМИРА ИВАНОВА ДИМОВА – 98т

3. РУМЯНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА – 92т

3. ВЕРЖИНИЯ ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА – 92т

4. ЛАЗАРИНА ЙОРДАНОВА МИХАЛЕВА – 91т

5. ПЕТЯ ТОДОРОВА ЙОВЕВА - 89т

6. МАЯ АУРЕЛОВА ВЪЛКОВА – ГЕНОВА – 87т

7. ГРЕТА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА – 82т

8. ТОДОРКА МАНОЛОВА КАРАКАШЕВА - 80т

 

Резултатът от крайното класиране  на кандидатите да се публикува  на интернет страницата на Окръжен съд-Силистра и да се постави на информационното табло на Съдебната палата.

В тридневен срок от приключване на конкурса, комисията следва да представи на Административният ръководител на Окръжен съд-Силистра протокола от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/ не се чете

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ не се чете

 2. /п/ не се чете

 

С П И С Ъ К

  

НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС

ЗА „ ЧИСТАЧ“

В ОКРЪЖЕН СЪД  гр. СИЛИСТРА

  

1.      ТОДОРКА МАНОЛОВА КАРАКАШЕВА

2.      ПЕТЯ ТОДОРОВА ЙОВЕВА

3.      РУМЯНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА

4.      ЛАЗАРИНА ЙОРДАНОВА МИХАЛЕВА

5.      ТОДОРКА КОЛЕВА СТОЙЧЕВА

6.      КРАСИМИРА ИВАНОВА ДИМОВА

7.      ГРЕТА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

8.      АСЯ ИЛЧЕВА МОМЧЕВА

9.      ВЕРЖИНИЯ ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

10.   МАЯ АУРЕЛОВА ВЪЛКОВА – ГЕНОВА

 

С протокол №1/30.10.2017т. комисията за провеждане на конкурса реши да проведе събеседване с кандидатите на 20.11.2017г.  от 9.30 ч. в заседателна зала №4, ет.3 на Окръжен съд Силистра,ул.“Симеон Велики „ №31.

Класирането на  кандидатите ще бъде изнесено на информационното табло на входа на Съдебна палата-Силистра, ул.“Симеон Велики“ №31 ,както и  на интернет страницата на 01.11.2017г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/ не се чете

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ не се чете

 2. /п/ не се чете

С П И С Ъ К

 

НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 ДО ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС

ЗА „ ЧИСТАЧ“

В ОКРЪЖЕН СЪД  гр. СИЛИСТРА

 

1.       ДИЛЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА – вх.№ 9/23.10.2017г.

Основание за недопускане:Непредставяне на удостоверение за липса на психическо заболяване.

 

Класирането на  кандидатите ще бъде изнесено на информационното табло на входа на Съдебна палата-Силистра, ул.“Симеон Велики“ №31 ,както и  на интернет страницата на 01.11.2017г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/ не се чете

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ не се чете

2. /п/ не се чете

СЪОБЩЕНИЕ

 

При подаването на документите същите да бъдат поставяни в запечатан плик.

 

ОКРЪЖЕН СЪД ГР.СИЛИСТРА

  

О Б Я В Я В А

 

 

Конкурсна процедура за заемане на  длъжност “Чистач”

в Окръжен съд –Силистра – 1 /една/ щатна бройка по чл.67, ал.1, т.1 от КТ.

Минимални  изисквания за заемане на длъжността:

За длъжността чистач се назначава лице, което:

- да е пълнолетен български гражданин;

- да има завършено средно образование ;

- да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- да не страда от  психическо заболяване;

- да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта   степен   включително   или   по  сватовство  до   четвърта   степен включително;

- да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество,  управител  или  изпълнителен  член  на  търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител /прокурист/, ликвидатор или синдик;

- да не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;

- да не е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст на общо основание или в намален размер на основание чл. 68а от КСО.

Минимален размер на основна заплата - 510 лв. / 485 лв. + 25 лв. ранг/

Необходими документи за участие в конкурса:

Писмено заявление /по образец, обявен на интернет страницата на съда/ (изтеглете оттук) за участие в конкурса, към което кандидата прилага:

·         молба  за участие в конкурса;

·         автобиография;

·         копие от лична карта;

·         копие от диплом за завършено образование;

·         копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ продължителността на трудовия стаж;

·         декларация Образец №1; (изтеглете оттук)

·         декларация Образец №2; (изтеглете оттук)

·         свидетелство за съдимост - оригинал;

·         служебна бележка удостоверяваща липсата на висящи наказателни производства от НСС;

·         медицинско свидетелство за работа;

·         удостоверение от психиатър, че не страда от психични разстройства и е психично здрав към момента на издаването;

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на съда и на информационното табло в сградата на Съдебната палата не по – късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата, началния час и мястото на провеждане на събеседването, като началото му не може да бъде по-рано от 14 дни след изнасяне на списъците.

В списъка на недопуснатите кандидати се посочват и основанията за това.

Провеждането на конкурса да се извърши на два етапа:

Първи етап – по документи;

Втори етап – събеседване.

Комисията ще проведе събеседването лично с всеки кандидат.

Комисията ще представи протоколите с оценяването и класирането на Председателя на съда в 3 – дневен срок от приключване на конкурса. Едновременно с това, ще се обявят и на интернет страницата на съда и на информационното табло в сградата на Съдебната палата.

 С класираният на първо място кандидат ще се сключи трудово споразумение при спазване разпоредбите на чл. 107а, ал.4 от КТ.

Място и  краен срок за подаване на документи: Съдебна палата гр. Силистра , ул. “Симеон Велики” №31, ет.3, стая 11 -  Човешки ресурси, всеки работен ден от 9.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Краен срок  до 17.00 ч. на  26.10.2017г. При подаване на документи кандидатите могат да получат длъжностна характеристика. За повече информация : телефон 086/816622 и на интернет страницата на СОС.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ
от 19.09.2016

 

Комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "Съдебен администратор" в Окръжен съд - Силистра, обявява резултатите от проведения трети етап и крайното класиране.

 

Протокол от заседанието на комисията от трети етап

Резултати от трети етап

Крайно класиране

 

 

СЪОБЩЕНИЕ
от 10.08.2016

 

Комисията  за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „Съдебен администратор“ в Окръжен съд-Силистра, ОПРЕДЕЛЯ дата и място за провеждане на трети етап на конкурса за допуснатите кандидати на 16.09.2016г., с начален час на 9.00 часа в Съдебна палата Силистра ,Окръжен съд –Силистра, ет.3, зала №5.

 

Протокол от заседанието на комисията от втори етап

Списък на допуснатите кандидати до трети етап

Списък на недопуснатите кандидати до трети етап

 

 

СЪОБЩЕНИЕ
от 14.07.2016

 

Комисията  за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „Съдебен администратор“ в Окръжен съд-Силистра, ОПРЕДЕЛЯ дата и място за провеждане на втория етап на конкурса за допуснатите кандидати на 10.08.2016г., с начален час на теста 10.00 часа в Съдебна палата Силистра ,Окръжен съд –Силистра, ет.3, зала №5.

 

Протокол от заседанието на комисията от първи етап

Списък на допуснатите кандидати до втори етап

Списък на недопуснатите кандидати до втори етап

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с предстоящия конкурс за длъжността "Съдебен администратор" публикуваме методика за оценяване на кандидатите.

 

Методиката можете да изтеглите от тук.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД ГР.СИЛИСТРА
О Б Я В Я В А
Конкурс за назначаване на 1 (една) щатна бройка за длъжността „СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР“ в Окръжен съд гр.Силистра.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Минимални изисквания:
За съдебен администратор се назначава лице, което:
1.Е български гражданин;
2.Е навършило пълнолетие;
3.Не е поставено под запрещение;
4.Не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.Не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо, че е реабилитирано;
6.Да е завършил висше образование с образователна степен „магистър“ по специалностите Публична администрация, Икономика, или Право и общ трудов стаж не по-малко от 8 (осем) години;
7.Да притежава необходимите професионални и нравствени качества, да познава структурата на работа в съда, да притежава инициативност, креативност и организационни умения и отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, в т.ч. Правилник за администрацията в съдилищата.
Специфични изисквания:
1.Докато заема длъжността, съдебният администратор не може да членува в политическа партия или коалиция, организация с политически цели, както и да извършва политическа дейност;
2.Познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на заеманата длъжност;
3.Компютърна грамотност – MS Office (WORD, EXCEL), Internet, умения за работа с правно-информационни системи: Апис, Сиела и др.;
4.Умения за работа в екип;
5.Способност за организиране и мотивиране на съдебните служители;
6.Комуникативност, организираност и експедитивност в работата.
Кратко описание на длъжността и информация за минималния размер на основаната заплата.
Съдебният администратор – ръководи администрацията в съда; въвежда програмни решения по дългосрочно планиране, бюджетна политика, финансите, автоматизация, снабдяване с оборудване; осигурява организационната връзка между административния ръководител и съдиите със съдебните служители. Основното възнаграждение е определено от Закона за съдебната власт и е в размер на 80 на сто от основното възнаграждение на съдия в Окръжен съд гр.Силистра.
КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СЛЕДНИЯ РЕД:
І. Разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на кандидатите.
II. Писмен изпит - решаване на тест.
ІІI. Събеседване с допуснатите до конкурс кандидати
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ.
1.Писмено заявление за участие в конкурса, подадено лично, или чрез пълномощник /по образец/;
2.Автобиография – тип СVС;
3.Копие от лична карта;
4.Декларация от кандидата по чл.131 ПАС, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъден за умишлено престъпление от общ характер и не е лишен от правото да заема определена длъжност /по образец/;
5.Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда /по образец/;
6.Нотариално заверено копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
7.Копие от документи за допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
8.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка;
9.Свидетелство за съдимост- оригинал;
10.Медицинско свидетелство за работа- оригинал
11.Удостоверение за липса на психическо заболяване;
12.Документ за компютърна грамотност;
13.Препоръки от предходни работодатели;
14.Други документи (свидетелства, сертификати и др.) по преценка на кандидата, доказващи неговата квалификация и умения свързани с изискванията за заемане на обявената длъжност.
МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Място и краен срок за подаване на документите – един месец след публикуването на обявата в местен вестник „Силистренски бряг“.
Адрес за подаване на документите: Окръжен съд – Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 31, ет.III, стая № 11 – Гл.специалист „Административна дейност и ЧР“, всеки работен ден от 9.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 17.00 часа. Документите следва да бъдат представени лично, или чрез пълномощник.
Образци на декларациите, заявление за кандидатстване в конкурса, длъжностна характеристика и обявата са публикувани в интернет-страницата на Окръжен съд: www.legalregion-ss.com.
Списъци, съобщения и протоколи, във връзка с конкурса ще се публикуват на интернет – страницата на съда: www.legalregion-ss.com, както и на информационното табло на съда.
Обявата е публикувана на сайта на Окръжен съд – Силистра и във вестник Силистренски бряг – брой 127 / 08.06.2016 г.

Заявление за работа

Длъжностна характеристика

Декларация по чл.107а,ал.1 КТ

Декларация по чл.131 ПАС

Административен съд
Вещи лица