Конкурси
РЕЗУЛТАТИ
 
от ТРЕТИ  етап
на обявения конкурс
за длъжността „Съдебен деловодител“
в Окръжен съд – Силистра
 
Входящ номер
на заявлението
Трите имена на кандидата
Оценка от втори етап
Оценка от трети етап
Крайна оценка
1.
12/30.09.2019г.
Дорина Пейчева Йовева
5,67
4,22
4,94
2.
18/01.10.2019г.
Йорданка Райчева Стефанова
5,30
4,47
4,88
3.
6/26.09.2019г.
Маргарита Иванова Стоева
5,61
4,70
5,15
4.
17/01.10.2019г.
Мариела Иванова Тодорова
4,92
4,23
4,57
5.
8/26.09.2019г.
Теодора Георгиева Димитрова
4,53
5,59
4,96
6.
14/01.10.2019г.
Тихомира Иванова Петрова
4,86
4,25
4,55
 
КРАЕН РЕЗУЛТАТ
 
от обявения конкурс
за длъжността „Съдебен деловодител“
в Окръжен съд – Силистра.
 
Входящ номер
на заявлението
Трите имена на кандидата
Крайна оценка
3.
6/26.09.2019г.
Маргарита Иванова Стоева
5,15
5.
8/26.09.2019г.
Теодора Георгиева Димитрова
4,96
 
Резултатът от крайното класиране на кандидатите да се публикува  на интернет страницата на Окръжен съд-Силистра и да се постави на информационното табло на Съдебната палата.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ не се чете
ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ не се чете
2. /п/ не се чете

С П И С Ъ К

 

НА ДОПУСНАТИТЕ до участие във трети етап на обявения конкурс  за длъжността „Съдебен деловодител“ в Окръжен съд –Силистра, явили се на  конкурса, както следва:

 

 

Трите имена на кандидата

1.

Мариела Иванова Тодорова

2.

Маргарита Иванова Стоева

3.

Йорданка Райчева Стефанова

4.

Тихомира Иванова Петрова

5.

Теодора Георгиева Димитрова

6.

Дорина Пейчева Йовева

 

НЕДОПУСНАТИ до участие в трети етап от конкурса за заемане на  длъжността „Съдебен деловодител” участниците, получили оценка по – ниска от „много добър 4,50”, както следва:

 

 

Трите имена на кандидата

1.

Венета Руменова Димитрова

2.

Силвия Венкова Иванова

 

3.

Гюляй Минюр Тодорова

 

4.

Виктория Светлинова Вълчева

 

 

Павлина Йорданова Петкова – отказала се и предала  недовършена работа.

Виолина Любенова Рамова – дисквалифицирана поради факта, че е разкрила анонимността на конкурса, като е написала името си под една от практическите задачи.

СЪОБЩАВА на допуснатите до участие в трети етап от конкурса кандидати, че третият етап ще се проведе на 07.11.2019г., от 09:00 часа в  сградата на Съдебната палата, Окръжен съд – Силистра

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/ не се чете

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ не се чете

2. /п/ не се четe

 

 

 

Протокол от заседанието на комисията от втори етап

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ

до участие във втори етап

на обявения конкурс за длъжността

„Съдебен деловодител“

в Окръжен съд – Силистра.

 

1. ВИОЛИНА ЛЮБЕНОВА РАМОВА – вх.№2/17.09.2019г.

 

2. ДЕСИСЛАВА БОРКОВА СТЕФАНОВА – вх.№3/18.09.2019г.

 

3. МАЯ МАРИНОВА ЙОРДАНОВА – вх.№4/20.09.2019г.

 

4. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА – вх.№5/25.09.2019г.

 

5. МАРГАРИТА ИВАНОВА СТОЕВА – вх.№6/26.09.2019г.

 

6. ВЕНЕТА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА – вх.№7/26.09.2019г.

 

7. ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА – вх.№8/26.09.2019г.

 

8. ВИКТОРИЯ СВЕТЛИНОВА ВЪЛКОВА – вх.№9/27.09.2019г.

 

9. ГЮЛЯЙ МИНЮР ТОДОРОВА – вх.№11/27.09.2019г.

 

10. ДОРИНА ПЕЙЧЕВА ЙОВЕВА – вх.№12/30.09.2019г.

 

11. СИЛВИЯ ВЕНКОВА ИВАНОВА – вх.№13/30.09.2019г.

 

12. ТИХОМИРА ИВАНОВА ПЕТРОВА – вх.№14/01.10.2019г.

 

13. ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА – вх.№15/01.10.2019г.

 

14. ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА – вх.№16/01.10.2019г.

 

15. МАРИЕЛА ИВАНОВА ТОДОРОВА – вх.№17/01.10.2019г.

 

16. ЙОРДАНКА РАЙЧЕВА СТЕФАНОВА – вх.№18/01.10.2019г

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/ не се чете

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ не се чете

2. /п/ не се четe

 

 

Протокол от заседанието на комисията от първи етап

С П И С Ъ К

НА НЕДОПУСНАТИТЕ

до участие във втори етап

на обявения конкурс за длъжността

„Съдебен деловодител“

в Окръжен съд – Силистра

 

1.ДИЯНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА – вх.№1/17.09.2019г.

Основание за недопускане:

-          Непредставяне на документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата.

2. ДЕТЕЛИНА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА – вх.№10/27.09.2019г.

Основание за недопускане:

-          Непредставяне на документ, удостоверяващ компютърна грамотност.

3. АНТОНИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА – вх.№19/02.10.2019г.

Основание за недопускане:

-          Непредставяне на медицинско свидетелство за здравословно състояние.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/ не се чете

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ не се чете

2. /п/ не се четe

ОКРЪЖЕН СЪД – СИЛИСТРА
 

Окръжен съд - Силистра ОБЯВЯВА конкурс за назначаване на длъжността „съдебен деловодител” - 2 щатни бройки, на основание Заповед № 400/30.08.2019 год. на Административния ръководител - Председател на съда.

1.Кратко описание на длъжността: Образува и придвижва първоинстанционни  и второинстанционни дела, прилага новопостъпили документи, подрежда и номерира документите към делата, подготвя ги за доклад, изпълнява указанията на съдията докладчик по делото, изготвя списъци на призовани за първо по делото заседание, изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата, изготвя преписи от определения и решения, вписва данни по делата, прави справки по дела.

2. Изисквания към кандидатите:

2.1.Минимални изисквания - лицето да е пълнолетен български гражданин; да има завършено средно образование и компютърна грамотност; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; не е народен представител; не е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация; не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

2.2.Специфични изисквания: да притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Етичния кодекс на съдебните служители.

Познания по общи деловодни програми, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по правопис, граматика и пунктуация.

Познания по нормативната уредба на организацията на работата на съдебната администрация - Правилник за администрацията в съдилищата /ПАС/ и Етичен кодекс на съдебните служители /ЕКСС/.

3.Минималният размер на основната заплата за длъжността е 683.00 лв.

На служителите се заплаща ежемесечно допълнително възнаграждение за ранг, придобит трудов стаж и професионален опит.

4.Необходими документи за участие в конкурса:

- писмено заявление /по образец/

- автобиография - CV

- декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ /по образец/

- декларация от кандидата по чл. 340а, ал.2 от ЗСВ /по образец/

- копие от диплома за завършено образование

-копие от документи, удостоверяващи компютърна грамотност, по изключение представяне на диплома за завършено образование, от която да е видно, че кандидатът е положил изпит по предмети информатика и/или информационни технологии.

- медицинско свидетелство за постъпване на работа - оригинал

- удостоверение от психиатър, че не се води на отчет/ - оригинал;

-заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;

- заверено пълномощно за подаване на документи /когато не се подават лично/

Забележка: Кандидатите могат да подават копия от други документи, доказващи тяхната квалификация и умения за обявената длъжност.

Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност и да бъдат поставени в запечатан плик.

5. Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите:

Първи етап – подбор по документи.

Втори етап - решаване на тест.

Трети етап - събеседване, с цел установяване на личностните качества на кандидатите - комуникативност, начин на изразяване, мотивация за заемане на длъжността.

6. Крайната оценка от конкурса е средноаритметично число от точките от втори и трети етап за всеки отделен кандидат.

7.Протоколът с крайното класиране се публикува на интернет страницата на съда и се обявява на информационното табло в съдебната сграда в 3-дневен срок от приключване на конкурса.

С класиралия се на първо място кандидат се сключва трудов договор и му се връчва индивидуална длъжността характеристика.

8.Място и краен срок за подаване на документи:

В едномесечен срок, считано от 2.09.2019 год. заявленията и изискуемите се документи се подават на адрес: Окръжен съд - Силистра, ул. „Симеон Велики” № 31, служител Човешки ресурси - стая № 11, ет.3, всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00 ч.

За допълнителна информация - телефон 086/81 66 40 – съдебен администратор.

Всички съобщения и информация във връзка с конкурса ще бъдат обявявани на интернет страницата на Окръжен съд - Силистра и на информационното табло, намиращо се на партера в съдебната сграда.

 

Извлечение от протокол от 13.03.2019г. на Конкурсната комисия , назначена със Заповед №32/17.01.2019г. на Административен ръководител на Окръжен съд-Силистра

 

РЕЗУЛТАТИ

от проведения ВТОРИ етап

на обявения конкурс за длъжността

експерт „Връзки с обществеността“

в Окръжен съд – Силистра

 

Резултати от практическия /писмен/ изпит:

 

№ по ред

 

Име на участниците

 

Оценка от практически изпит

1.

Пепа Денева Георгиева

71,16

2.

Мирослава Драганова Тодорова

62,33

 

 

Резултати от етапа на конкурса – събеседване:

 

№ по ред

 

Име на участниците

 

Оценка от събеседване

1.

Пепа Денева Георгиева

18,16

2.

Мирослава Драганова Тодорова

22.33

 

 

РЕЗУЛТАТИ

от ТРЕТИ етап на конкурса – класиране

 

Съобразно методиката за оценяване на кандидатите, комисията обявява крайните резултати, представляващи сбор от първи и втори подетап на конкурса експерт „Връзки с обществеността“, като отчете следното класиране:

 

 

№ по ред

 

Име на участниците

Обща оценка от проведените етапи

1.

Пепа Денева Георгиева

89,32

2.

Мирослава Драганова Тодорова

84,66

 

 

 

Резултатът от крайното класиране на кандидатите да се публикува  на интернет страницата на Окръжен съд-Силистра и да се постави на информационното табло на Съдебната палата.

В тридневен срок от приключване на конкурса, комисията следва да представи на административният ръководител на Окръжен съд-Силистра протокола от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /п/ не се чете

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ не се чете

2. /п/ не се чете

 

Протокол от заседанието на комисията

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВТОРИ ЕТАП от провеждането на конкурса за  „Експерт , връзки с обществеността“.

Втори етап се състои от два подетапа.

1.Първи подетап – практичиски /писмен/ изпит – време за отговор – 90 минути.

На кандидатите се  предоставя предварително подготвен въпросник и бланка с данни въз основа, на които да съставят прессъобщение.

Въпросникът се състои от въпроси, свързани с разпоредбите на Конституцията, ЗСВ и Комуникационната стратегия на съдебната власт.

Резултатите от писмения изпит се  обявяват на участниците в конкурса преди започването на вторият подетап  - събеседване.

2. Втори подетап – Събеседване – на всеки кандидат ще бъдат задавани едни и същи въпроси.

Кандидатите ще бъдат оценявани съобразно:

-  професионална мотивация – визия за изпълнение на длъжността;

- комуникационни умения и езикова култура, както и отстояване на позиция;

- професионална компетентност и умения;

- проверка на свързани с бъдещата дейност общодостъпни познания; познаване на дейността, свързана с провеждане на комуникационната политика на ВСС; комуникация с други институции и инициативност и креативност, необходими за заемането на длъжността.

Окончателното класиране  се обявява в тридневен срок от датата на изпита, ведно с протокола от втори етап,  на интернет-страницата на СОС и на информационното табло на съда.

С П И С Ъ К

 

НА ДОПУСНАТИ 

КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП

НА ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА  ДЛЪЖНОСТТА

„ЕКСПЕРТ, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

ПРИ ОКРЪЖЕН СЪД – ГР.СИЛИСТРА

 

 

ПЕПА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА

МИРОСЛАВА ДРАГАНОВА ТОДОРОВА

 

С протокол №1/25.02.2019г. комисията за провеждане на конкурса за длъжността „Експерт, връзки с обществеността“ 

РЕШИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ  дата и място за провеждане на втория етап на конкурса за допуснатите кандидати, както следва:

 

На 13.03.2019г., с начален час 12.00 часа в Окръжен съд – Силистра, ет.3, зала №4 за следните кандидати:

 

1.ПЕПА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА

2.МИРОСЛАВА ДРАГАНОВА ТОДОРОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/ не се чете

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ не се чете

2. /п/ не се четe

 

 

 

Протокол от заседанието на комисията от първи етап

С П И С Ъ К

 

НА НЕДОПУСНАТИ 

КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП

НА ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА  ДЛЪЖНОСТТА

„ЕКСПЕРТ, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

ПРИ ОКРЪЖЕН СЪД – ГР.СИЛИСТРА

 

 

ИЛИЯНА СТОЯНОВА ПЕЙЧЕВА – плик с вх.№1/11.02.2019г.

Основание за недопускане:

-        Не отговаря на допустимите критерии за завършено висше образование, където необходимата квалификационна степен е бакалавър.

-        Кандидатът има завършено полувисше образование, поради което комисията счита, че не са налице изискванията посочени в т.2 от заповедта.

 

ЕЛЕНА ЗЛАТКОВА НЕДЕВА– плик с вх.№4/21.02.2019г.

Основание за недопускане:

-        Не отговаря на посочените в заповедта критерии за минимални нормативни изисквания за заемане на длъжността „Експерт, връзки с обществеността“, в сферата на завършеното образование, с посочената минимална- образователно квалификационна степен „ бакалавър“ по специалности от област на висшето образование – „Социални, стопански и правни науки и професионални направления „ Обществени комуникации и информационни науки“ и „Право“ /Постановление №125 на МС от 24.06.2002г./ - „право“, връзки с обществеността“, „масови комуникации и журналистика“, „медии и журналистика“, „обществени комуникации“.

-        Кандидатът притежава бакалавърска степен по специалност „Финанси“, поради което комисията счита, че не са налице изискванията посочени в т.2 от заповедта.

 

 

Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до Административния ръководител на Окръжен съд – Силистра, в 7-дневен срок от обявяването на списъците.

 

 

Жалбата не спира конкурсната процедура. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/ не се чете

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ не се чете

2. /п/ не се четe

ОКРЪЖЕН СЪД ГР.СИЛИСТРА
О Б Я В Я В А

На основание Заповед №32/17.01.2019 год., Окръжен съд – обявява конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността "Експерт, връзки с обществеността“ за 1 (една) щатна бройка .

Минимални нормативни изисквания за заемане на длъжността:

На длъжността "Експерт, връзки с обществеността“се назначава лице, което:

- е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

-не е поставено под запрещение;

-има завършено висше образование, минимална образователно- квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от област на висшето образование - „Социални, стопански и правни науки“ и професионални направления .„Обществени комуникации и информационни науки“ и „Право“ /Постановление № 125 на МС от 24.06.2002г/ - „право“, „връзки с обществеността“, „масови комуникации и журналистика“, „медии и журналистика“, „обществени комуникации“;

-трудов стаж – минимум 5 /пет/ години;

-не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

-не би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

-не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

-не е народен представител;

-не е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;

-не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;

-притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Етичния кодекс на съдебните служители;

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

-комуникативни умения, самодисциплина и отговорност;

-умения за изразяване на информация – писмено и устно, за намиране на нестандартни решения на проблемни ситуации , способност за работа в динамична среда;

-мения за работа в екип, дискретност, изпълнителност, лоялност и инициативност;

-умения за работа със стандартно офис оборудване;

-умения за работа с компютър – MS Office, Internet, Power point

-познание относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация;

Предимство:

-наличие на опит при изпълнението на функции, идентични или сходни с тези на длъжността "Експерт, връзки с обществеността;

-владеене на чужд език.

Описание на длъжността, длъжностна характеристика: Експертът, връзки с обществеността предоставя информация на медиите и обществеността за дейността на Окръжен съд, както и за районните съдилища от съдебния район.Разработва програми за популяризиране работата на съдилищата от съдебния район и провежда политика за издигане авторитета на съдебната система в обществото. Осъществява ефективна комуникация със средствата за масово осведомяване.

Минимален размер на основната заплата за длъжността e 919 лв. /деветстотин и деветнадесет лева/.

Необходимите документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление (по образец) за участие в конкурса. Към заявлението се прилагат:

1. Автобиография (CV);

2. Декларация по чл.340а, ал.1 от ЗСВ - по образец;

3.Декларация от кандидата по чл. 340а, ал.2 от ЗСВ (по образец);

4.Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен (със заверка от кандидата);

5.Документ, удостоверяващ принадлежността на завършената от кандидата специалност към изискуемото професионално направление;

6.Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;

7.Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи придобити умения за компютърна грамотност;

8.Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи придобита допълнителна квалификация (ако има такива);

 9.Свидетелство за съдимост – оригинал;

10.Медицинско свидетелство за постъпване на работа - оригинал;

11.Удостоверение от психиатър, че кандидатът не страда от психично заболяване ( не се води на отчет) – оригинал;

12.удостоверение от служба за трудова медицина, че кандидатът е годен да изпълнява задълженията на длъжността, за която кандидатства – оригинал /;

13.концепция за провеждане на информационна и медийна политика на съдебния район на Окръжен съд- Силистра /максимум две страници/;

Кандидатът може да подава и заверени от него копия от други свидетелства, сертификати и документи, които доказват допълнителна квалификация и умения за обявената длъжност.

Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност и да бъдат поставени в запечатан плик.

Място и срок за подаване на документите:

на адрес : гр.Силистра, ул. „ Симеон Велики“ № 31, Окръжен съд, трети етаж – кабинет № 11 – служител Човешки ресурси, в едномесечен срок, считано от 21.01.2019 год. до 21.02.2019 год., включително. Кандидатите могат да се запознаят с типова длъжностна характеристика за длъжността при подаване на документите.

За допълнителна информация – тел. 086/81 66 22;

Начин на провеждане на конкурса:

ПЪРВИ ЕТАП – подбор по документи.

ВТОРИ ЕТАП – събеседване и писмена проверка на основни познания за общата нормативна уредба на съдебната власт и уменията за изготвяне на прессъобщение.

ТРЕТИ ЕТАП – класиране, което ще бъде обявено едновременно с протокола от втория етап.

Трудовото правоотношение възниква с лицето, което е класирано на първо място, от деня, в който е получило съобщението за резултата. Лицето, с което е възникнало трудовото правоотношение, е длъжно да се яви за сключване на трудов договор и да постъпи на работа в 2- седмичен срок от съобщаването.

Важно: Източници за подготовка на втория етап- ЗСВ, ПАС, Етичен кодекс на съдебните служители, Комуникационна стратегия на органите на съдебната власт 2014 – 2020 г и План за нейното приложение.

Списъците и другите съобщения за конкурса ще се обявяват на таблото на централния вход на съдебната палата и на интернет страницата на съда.

 

СЪОБЩЕНИЕ

от 21.12.2018

 

Комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "Призовкар" в Окръжен съд - Силистра, обявява резултатите от проведения втори етап.

 

Протокол от заседанието на комисията от втори етап

Резултати от втори етап

 

СЪОБЩЕНИЕ

от 22.11.2018

 

Комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "Управител сгради " в Окръжен съд - Силистра, обявява резултатите от проведения трети етап и крайното класиране.

 

Протокол от заседанието на комисията от трети етап

Резултати от трети етап

Краен резултат

 

С П И С Ъ К

 

НА ДОПУСНАТИ

КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП

НА ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРИЗОВКАР“

ПРИ ОКРЪЖЕН СЪД – ГР.СИЛИСТРА

 

БИЛЯНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

СНЕЖКА ИВАНОВА КАРАПЕНЕВА

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НЕДЕЛЧЕВ

СВИЛЕН СТЕФАНОВ СТАЙКОВ

ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

СВЕТЛА ЯНКОВА ТОДОРОВА

АЛБЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

КРЕМЕНА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА

ХРИСТИНА СТАНЧЕВА РАДЕВА

ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА

 

С протокол №1/19.11.20148г. комисията за провеждане на конкурса за длъжността „Призовкар“

 

РЕШИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ  дата и място за провеждане на втория етап на конкурса на допуснатите кандидати, както следва:

 

На 18.12.2018г., с начален час на събеседване 10.00 часа в Окръжен съд – Силистра, ет.3, зала №4 на следните кандидати:

 

1.БИЛЯНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

2.СНЕЖКА ИВАНОВА КАРАПЕНЕВА

3.НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НЕДЕЛЧЕВ

4.СВИЛЕН СТЕФАНОВ СТАЙКОВ

5.ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

На 18.12.2018г., с начален час на събеседване 14.00 часа в Окръжен съд – Силистра, ет.3, зала №4 на следните кандидати:

 

1.СВЕТЛА ЯНКОВА ТОДОРОВА

2.АЛБЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

3.КРЕМЕНА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА

4.ХРИСТИНА СТАНЧЕВА РАДЕВА

5.ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/ не се чете

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ не се чете

2. /п/ не се чете

Протокол от заседанието на комисията от първи етап

 

С П И С Ъ К

 

НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ДО ВТОРИ ЕТАП НА ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРИЗОВКАР“

ПРИ ОКРЪЖЕН СЪД – ГР.СИЛИСТРА:

 

1.    ПРЕСЛАВ ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ – плик с вх.№5/26.10.2018г.

Основание за недопускане:

- Непредставяне на документи, удостоверяващи  трудовият  стаж.

- Неполагане на дата и подпис върху заявлението.

 

2.    РУМЯНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА – плик с вх.№8/02.11.2018г.

Основания за недопускане:

-      Непредставяне на Автобиография /CV/

 

3.    ЕЛЕНКА КУНЕВА ДИМИТРОВА  – плик с вх.№9/06.11.2018г.

Основание за недопускане:

- Непредставяне на писмено заявление /по образец/ за участие в конкурса.

- Неположен подпис върху Автобиография /CV/

 

Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до Административния ръководител на Окръжен съд – Силистра в 7-дневен срок от обявяването на списъците.

Жалбата не спира конкурсната процедура.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/ не се чете

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ не се чете

2. /п/ не се чете

 

О Б Я В А

 

След проведен, на 02.11.2018г. изпит – тест с кандидатите за длъжността „Управител сгради” – 1 (една) щатна бройка, комисията обявява класирането от втори етап на конкурса на база сбор точки, а именно:

 

№ по ред

Име на участниците

Оценка от тест изпита

1.

Димо Иванов Иванов

20

2.

Людмил Цонев Божуров

13

 

Съгласно регламента кандидатите, получили оценки не по – ниски от 10 (десет) от проведения втори етап на конкурса, продължават участие в трети етап – събеседване.

Събеседването с кандидатите ще се проведе на 20.11.2018г. от 15:00часа, в зала №5, ет.3 на Съдебна палата – Силистра.

Кандидатите ще бъдат интервюирани по реда на класиране.

При неявяване на кандидата на горепосочените дата и час, същият ще бъде декласиран.

Комисия по провеждане на конкурса за заемане на длъжността „Управител сгради“ в Окръжен съд –Силистра:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/ не се чете

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ не се чете

2. /п/ не се чете

 

Протокол от заседанието на комисията от втори етап

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД ГР.СИЛИСТРА
О Б Я В Я В А
Окръжен съд – Силистра ОБЯВЯВА конкурс за заемане на длъжността „Призовкар" - 1 щатна бройка, на основание
Заповед № 454 /09.10.2018 г. на Административния ръководител - Председател на съда.
I. Описание на длъжността:
Отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони; незабавно връщане на вторите екземпляри и акуратното отбелязване на причините при невръчване на призовки.
II. Изисквания към кандидатите:
1.Общи изисквания - Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно чл.340а, ал.1 и ал.2 от ЗСВ и ПАС, както следва:
- лицето да е български граждани;
- да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
-да не е поставено под запрещение;
- да е навършило пълнолетие;
- да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- да не се намира в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
- да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
- не е съветник в Общински съвет;
- не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
- не работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище;
- не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнява друга свободна професия.
- да не е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст на общо основание или в намален размер на основание чл. 68а от КСО.
2.Специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
- има завършено средно образование;
- Познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС/ и на процесуалните закони - ГПК и НПК, в частта свързана с правилата за връчване на призовки и съдебни книжа;
   - Добри познания по правопис и граматика.
   - Отлична комуникативност, умения за работа с граждани и работа в екип, отговорност, инициативност, организираност.
   Предимства: наличие на опит при изпълнението на функции идентични или сходни с тези на длъжността „Призовкар”.
III. Размер на основното трудово възнаграждение:
Минималният размер на основното трудово възнаграждение за длъжността „призовкар“ е МРЗ за страната – 510 лв.. На служителите се заплаща ежемесечно и допълнително възнаграждение за ранг (минимален ранг за длъжността – V-ти с допълнително възнаграждение в размер на 25 лева), както и за придобит трудов стаж и професионален опит.
IV. Необходими документи за участие в конкурса:
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление (по образец) за участие в конкурса. Към заявлението се прилагат:
1. Автобиография (CV);
2. Декларация по чл.340а, ал.1 от ЗСВ - по образец;
3.Декларация от кандидата по чл. 340а, ал.2 от ЗСВ (по образец);
4.Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен (със заверка от кандидата);
5. Копие от трудова книжка и/или документи, удостоверяващи професионалния опит – със заверка от кандидата;
6.Свидетелство за съдимост за работа в съда– оригинал;
7.Медицинско свидетелство за постъпване на работа - оригинал;
8.Удостоверение от психиатър, че не страда от психични разстройства и е психично здрав към момента на издаването ( не се води на отчет) – оригинал;
Забележка: Кандидатите могат да приложат препоръки от работодатели/референции от работодатели или организации по повод дейността на кандидата и други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, които кандидатът притежава.
Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност и да бъдат поставени в запечатан плик.
V.Място и срок за подаване на документите:
на адрес : гр.Силистра, ул. „ Симеон Велики“ № 31, Окръжен съд, трети етаж – кабинет № 11 – служител Човешки ресурси, в едномесечен срок, считано от 15.10.2018 год. до 16.11.2018 год., включително.
Тел.за контакт: 086/81 66 22;
VI. Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите:
Конкурсът ще се проведе в два етапа, както следва:
1. Първи етап – подбор по документи:
2.Втори етап – събеседване.
Членовете на комисията събеседват с всеки един от кандидатите поотделно, с цел оценяване на професионалната тодготовка на допуснатите кандидати и установяване на личните им качества – комуникативност, начин на изразяване, мотивация за заемане на длъжността.

О Б Я В А

  

На 02.11.2018г. /петък/ от 10:00 часа, ще се проведе вторият етап на конкурса за длъжността „Управител сгради“.

Всички допуснати кандидати следва да се явят в Съдебна палата – Силистра, Окръжен съд, етаж 3, зала №5, на посочената дата и час.


С П И С Ъ К

  

НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ,

ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ СГРАДИ“

В ОКРЪЖЕН СЪД  гр. СИЛИСТРА

  

1. ДИМО ИВАНОВ ИВАНОВ – ВХ. №1 от 05.10.2018г.

2. ЛЮДМИЛ ЦОНЕВ БОЖУРОВ – ВХ. №2 от 10.10.2018г.

 

ОКРЪЖЕН СЪД ГР.СИЛИСТРА
О Б Я В Я В А
Окръжен съд – Силистра ОБЯВЯВА конкурс за заемане на длъжността „Управител сгради" - 1 щатна бройка, на основание
Заповед № 419 /07.09.2018 г. на Административния ръководител - Председател на съда.
I. Описание на длъжността:
Подпомага административния ръководител и съдебния администратор в управлението на сградата и помещенията на съда, отговаря за строителството, ремонта, използването и стопанисването на сградата, помещенията, пристройките и други съоръжения на съда.
II. Изисквания към кандидатите:
1.Общи изисквания - Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно чл.340а, ал.1 и ал.2 от Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата, както следва:
- ИМА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ИЛИ ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ;
- има професионален опит не по- малко от 2 години ;
- лицето да е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
- да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
-да не е поставено под запрещение;
- да е навършило пълнолетие;
- да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- да не се намира в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
- да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
- не е съветник в Общински съвет;
- не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
- не работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище;
- не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнява друга свободна професия.
- да не е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст на общо основание или в намален размер на основание чл. 68а от КСО.
2.Специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
Кандидатите следва да имат отлични познания относно нормативната уредба, свързана с дейността (ЗУТ, ЗОП и всички техни правила, наредби, Правилника за охрана на труда и техниката за безопасност и противопожарната защита на строителните обекти), да умеят да съставят и оформят актове, протоколи и други първични документи, свързани с изграждането /ремонта/ на обекта, да познават общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация (ЗСВ, ПАС и др.). Изисква се компютърна грамотност, както и работа със стандартно офис оборудване. Добри граматически познания.
III. Размер на основното трудово възнаграждение:
Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт - минимален размер на основното трудово възнаграждение за длъжността „управител сгради“ – 681 лв. На служителите се заплаща ежемесечно и допълнително възнаграждение за ранг (минимален ранг за длъжността – V-ти с допълнително възнаграждение в размер на 25 лева, максимален ранг за длъжността – І-ви – с допълнително възнаграждение в размер 200 лева), както и за придобит трудов стаж и професионален опит.
IV. Необходими документи за участие в конкурса:
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление (по образец) за участие в конкурса. Към заявлението се прилагат:
1. Автобиография (CV);
2.Копие от лична карта;
3. Декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; не е поставен под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност (по чл.340а, ал.1 от ЗСВ - по образец);
4.Декларация от кандидата по чл. 340а, ал.2 от ЗСВ (по образец);
5.Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (със заверка от кандидата);
6. Копие от трудова книжка и/или документи, удостоверяващи професионалния опит – със заверка от кандидата;
7.Документ за компютърна грамотност ( удостоверение, сертификат, диплома)
8.Свидетелство за съдимост за работа в съда– оригинал;
9.Служебна бележка удостоверяваща липсата на висящи наказателни производства от НСС
10.Медицинско свидетелство за постъпване на работа - оригинал;
11.Удостоверение от психиатър, че не страда от психични разстройства и е психично здрав към момента на издаването ( не се води на отчет) – оригинал;
Забележка: Кандидатите могат да приложат препоръки от работодатели/референции от работодатели или организации по повод дейността на кандидата и други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, които кандидатът притежава.
Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност и да бъдат поставени в запечатан плик.
V.Място и срок за подаване на документите:
на адрес : гр.Силистра, ул. „ Симеон Велики“ № 31, Окръжен съд, трети етаж – кабинет № 11 – служител Човешки ресурси, в едномесечен срок, считано от 10.09.2018 год. до 10.10.2018 год., включително.
Типова длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите за запознаване от служителя ЧР, при подаване на документите.
VI. Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите:
Конкурсът ще се проведе на три етапа (подбор по документи, практически изпит и събеседване), както следва:
1. Първи етап – подбор по документи:
Конкурсната комисия разглежда документите подадени от кандидатите и оценява съответствието им за длъжността, относно професионалната подготовка, опита и другите качества на кандидатите.До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените изисквания (документите са в пълен комплект и отразеното в тях съответства на предварително обявените минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата, началният час и мястото на провеждане на практическия изпит /тест/, която не може да бъде по- рано от 14 дни от изнасянето на списъка.
В списъка на недопуснатите кандидати се посочват основанията за недопускането им. . В 7-дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред работодателя, обявил конкурса, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно
2. Втори етап – решаване на тест.
Въпросите от теста са свързани с познаване на нормативната уредба, свързана с дейността (ЗУТ, ЗОП и всички техни правила, наредби, Правилника за охрана на труда и техниката за безопасност и противопожарната защита на строителните обекти ) и общата нормативна уредба регламентираща дейността на органите на съдебната власт (ЗСВ, ПАС и Етичния кодекс на съдебните служители)
Оценява се професионалната подготовка на допуснатите кандидати. Кандидатите получават по 1точка за всеки верен отговор на теста от цялата комисия. Максималният брой точки от теста е 20. Крайната оценка от теста е сбор от точките, получени за всеки верен отговор.
До следващ етап се допускат само кандидатите получили оценка не по-малко от 10 точки.
3.Трети етап – събеседване.
Членовете на комисията събеседват с всеки един от кандидатите поотделно, с цел установяване на личните им качества – комуникативност, начин на изразяване, мотивация за заемане на длъжността.
Комисията оценява кандидатите с оценки от 1 до 3 точки.
Крайната оценка от конкурса представлява общия средноаритметичен сбор от точките от втори и трети етап за всеки отделен кандидат.
Комисията извършва класиране на кандидатите и съставя протокол.Протоколът с крайното класиране се публикува на интернет страницата на съда и се обявява на информационното табло в съдебната палата в 3-дневен срок от приключване на конкурса. Същият се предоставя на Административния ръководител на Окръжен съд – Силистра за сведение.
По своя преценка административния ръководител на съда или определеният от него заместник може да проведе събеседване с един или всички класирани от комисията кандидати.
С класиралия се на първо място кандидат се сключва трудов договор и му се връчва индивидуална длъжностна характеристика. информационното табло в сградата на съда
Обявата е публикувана на сайта на Окръжен съд – Силистра, информационното табло в сградата на съда и във вестник Силистренски бряг – брой 167 / 10-11.09.2018 г.

О Б Я В А

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА

 КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 „ЧИСТАЧ“ В ОС-СИЛИСТРА

 

Извлечение от протокол № 2 от 20.11.2017г. на Конкурсната комисия, назначена със заповед № 415/26.09.2017г. на Административен ръководител на Окръжен съд-Силистра.

 

Класиране на кандидатите:

 

1. ТОДОРКА КОЛЕВА СТОЙЧЕВА – 101т

2. КРАСИМИРА ИВАНОВА ДИМОВА – 98т

3. РУМЯНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА – 92т

3. ВЕРЖИНИЯ ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА – 92т

4. ЛАЗАРИНА ЙОРДАНОВА МИХАЛЕВА – 91т

5. ПЕТЯ ТОДОРОВА ЙОВЕВА - 89т

6. МАЯ АУРЕЛОВА ВЪЛКОВА – ГЕНОВА – 87т

7. ГРЕТА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА – 82т

8. ТОДОРКА МАНОЛОВА КАРАКАШЕВА - 80т

 

Резултатът от крайното класиране  на кандидатите да се публикува  на интернет страницата на Окръжен съд-Силистра и да се постави на информационното табло на Съдебната палата.

В тридневен срок от приключване на конкурса, комисията следва да представи на Административният ръководител на Окръжен съд-Силистра протокола от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/ не се чете

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ не се чете

 2. /п/ не се чете

 

С П И С Ъ К

  

НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС

ЗА „ ЧИСТАЧ“

В ОКРЪЖЕН СЪД  гр. СИЛИСТРА

  

1.      ТОДОРКА МАНОЛОВА КАРАКАШЕВА

2.      ПЕТЯ ТОДОРОВА ЙОВЕВА

3.      РУМЯНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА

4.      ЛАЗАРИНА ЙОРДАНОВА МИХАЛЕВА

5.      ТОДОРКА КОЛЕВА СТОЙЧЕВА

6.      КРАСИМИРА ИВАНОВА ДИМОВА

7.      ГРЕТА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

8.      АСЯ ИЛЧЕВА МОМЧЕВА

9.      ВЕРЖИНИЯ ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

10.   МАЯ АУРЕЛОВА ВЪЛКОВА – ГЕНОВА

 

С протокол №1/30.10.2017т. комисията за провеждане на конкурса реши да проведе събеседване с кандидатите на 20.11.2017г.  от 9.30 ч. в заседателна зала №4, ет.3 на Окръжен съд Силистра,ул.“Симеон Велики „ №31.

Класирането на  кандидатите ще бъде изнесено на информационното табло на входа на Съдебна палата-Силистра, ул.“Симеон Велики“ №31 ,както и  на интернет страницата на 01.11.2017г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/ не се чете

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ не се чете

 2. /п/ не се чете

С П И С Ъ К

 

НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 ДО ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС

ЗА „ ЧИСТАЧ“

В ОКРЪЖЕН СЪД  гр. СИЛИСТРА

 

1.       ДИЛЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА – вх.№ 9/23.10.2017г.

Основание за недопускане:Непредставяне на удостоверение за липса на психическо заболяване.

 

Класирането на  кандидатите ще бъде изнесено на информационното табло на входа на Съдебна палата-Силистра, ул.“Симеон Велики“ №31 ,както и  на интернет страницата на 01.11.2017г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/ не се чете

ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/ не се чете

2. /п/ не се чете

СЪОБЩЕНИЕ

 

При подаването на документите същите да бъдат поставяни в запечатан плик.

 

ОКРЪЖЕН СЪД ГР.СИЛИСТРА

  

О Б Я В Я В А

 

 

Конкурсна процедура за заемане на  длъжност “Чистач”

в Окръжен съд –Силистра – 1 /една/ щатна бройка по чл.67, ал.1, т.1 от КТ.

Минимални  изисквания за заемане на длъжността:

За длъжността чистач се назначава лице, което:

- да е пълнолетен български гражданин;

- да има завършено средно образование ;

- да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- да не страда от  психическо заболяване;

- да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта   степен   включително   или   по  сватовство  до   четвърта   степен включително;

- да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество,  управител  или  изпълнителен  член  на  търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител /прокурист/, ликвидатор или синдик;

- да не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;

- да не е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст на общо основание или в намален размер на основание чл. 68а от КСО.

Минимален размер на основна заплата - 510 лв. / 485 лв. + 25 лв. ранг/

Необходими документи за участие в конкурса:

Писмено заявление /по образец, обявен на интернет страницата на съда/ (изтеглете оттук) за участие в конкурса, към което кандидата прилага:

·         молба  за участие в конкурса;

·         автобиография;

·         копие от лична карта;

·         копие от диплом за завършено образование;

·         копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ продължителността на трудовия стаж;

·         декларация Образец №1; (изтеглете оттук)

·         декларация Образец №2; (изтеглете оттук)

·         свидетелство за съдимост - оригинал;

·         служебна бележка удостоверяваща липсата на висящи наказателни производства от НСС;

·         медицинско свидетелство за работа;

·         удостоверение от психиатър, че не страда от психични разстройства и е психично здрав към момента на издаването;

 

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на съда и на информационното табло в сградата на Съдебната палата не по – късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата, началния час и мястото на провеждане на събеседването, като началото му не може да бъде по-рано от 14 дни след изнасяне на списъците.

В списъка на недопуснатите кандидати се посочват и основанията за това.

Провеждането на конкурса да се извърши на два етапа:

Първи етап – по документи;

Втори етап – събеседване.

Комисията ще проведе събеседването лично с всеки кандидат.

Комисията ще представи протоколите с оценяването и класирането на Председателя на съда в 3 – дневен срок от приключване на конкурса. Едновременно с това, ще се обявят и на интернет страницата на съда и на информационното табло в сградата на Съдебната палата.

 С класираният на първо място кандидат ще се сключи трудово споразумение при спазване разпоредбите на чл. 107а, ал.4 от КТ.

Място и  краен срок за подаване на документи: Съдебна палата гр. Силистра , ул. “Симеон Велики” №31, ет.3, стая 11 -  Човешки ресурси, всеки работен ден от 9.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Краен срок  до 17.00 ч. на  26.10.2017г. При подаване на документи кандидатите могат да получат длъжностна характеристика. За повече информация : телефон 086/816622 и на интернет страницата на СОС.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ
от 19.09.2016

 

Комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "Съдебен администратор" в Окръжен съд - Силистра, обявява резултатите от проведения трети етап и крайното класиране.

 

Протокол от заседанието на комисията от трети етап

Резултати от трети етап

Крайно класиране

 

 

СЪОБЩЕНИЕ
от 10.08.2016

 

Комисията  за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „Съдебен администратор“ в Окръжен съд-Силистра, ОПРЕДЕЛЯ дата и място за провеждане на трети етап на конкурса за допуснатите кандидати на 16.09.2016г., с начален час на 9.00 часа в Съдебна палата Силистра ,Окръжен съд –Силистра, ет.3, зала №5.

 

Протокол от заседанието на комисията от втори етап

Списък на допуснатите кандидати до трети етап

Списък на недопуснатите кандидати до трети етап

 

 

СЪОБЩЕНИЕ
от 14.07.2016

 

Комисията  за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „Съдебен администратор“ в Окръжен съд-Силистра, ОПРЕДЕЛЯ дата и място за провеждане на втория етап на конкурса за допуснатите кандидати на 10.08.2016г., с начален час на теста 10.00 часа в Съдебна палата Силистра ,Окръжен съд –Силистра, ет.3, зала №5.

 

Протокол от заседанието на комисията от първи етап

Списък на допуснатите кандидати до втори етап

Списък на недопуснатите кандидати до втори етап

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с предстоящия конкурс за длъжността "Съдебен администратор" публикуваме методика за оценяване на кандидатите.

 

Методиката можете да изтеглите от тук.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД ГР.СИЛИСТРА
О Б Я В Я В А
Конкурс за назначаване на 1 (една) щатна бройка за длъжността „СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР“ в Окръжен съд гр.Силистра.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Минимални изисквания:
За съдебен администратор се назначава лице, което:
1.Е български гражданин;
2.Е навършило пълнолетие;
3.Не е поставено под запрещение;
4.Не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.Не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо, че е реабилитирано;
6.Да е завършил висше образование с образователна степен „магистър“ по специалностите Публична администрация, Икономика, или Право и общ трудов стаж не по-малко от 8 (осем) години;
7.Да притежава необходимите професионални и нравствени качества, да познава структурата на работа в съда, да притежава инициативност, креативност и организационни умения и отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, в т.ч. Правилник за администрацията в съдилищата.
Специфични изисквания:
1.Докато заема длъжността, съдебният администратор не може да членува в политическа партия или коалиция, организация с политически цели, както и да извършва политическа дейност;
2.Познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на заеманата длъжност;
3.Компютърна грамотност – MS Office (WORD, EXCEL), Internet, умения за работа с правно-информационни системи: Апис, Сиела и др.;
4.Умения за работа в екип;
5.Способност за организиране и мотивиране на съдебните служители;
6.Комуникативност, организираност и експедитивност в работата.
Кратко описание на длъжността и информация за минималния размер на основаната заплата.
Съдебният администратор – ръководи администрацията в съда; въвежда програмни решения по дългосрочно планиране, бюджетна политика, финансите, автоматизация, снабдяване с оборудване; осигурява организационната връзка между административния ръководител и съдиите със съдебните служители. Основното възнаграждение е определено от Закона за съдебната власт и е в размер на 80 на сто от основното възнаграждение на съдия в Окръжен съд гр.Силистра.
КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СЛЕДНИЯ РЕД:
І. Разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на кандидатите.
II. Писмен изпит - решаване на тест.
ІІI. Събеседване с допуснатите до конкурс кандидати
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ.
1.Писмено заявление за участие в конкурса, подадено лично, или чрез пълномощник /по образец/;
2.Автобиография – тип СVС;
3.Копие от лична карта;
4.Декларация от кандидата по чл.131 ПАС, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъден за умишлено престъпление от общ характер и не е лишен от правото да заема определена длъжност /по образец/;
5.Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда /по образец/;
6.Нотариално заверено копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
7.Копие от документи за допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
8.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка;
9.Свидетелство за съдимост- оригинал;
10.Медицинско свидетелство за работа- оригинал
11.Удостоверение за липса на психическо заболяване;
12.Документ за компютърна грамотност;
13.Препоръки от предходни работодатели;
14.Други документи (свидетелства, сертификати и др.) по преценка на кандидата, доказващи неговата квалификация и умения свързани с изискванията за заемане на обявената длъжност.
МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Място и краен срок за подаване на документите – един месец след публикуването на обявата в местен вестник „Силистренски бряг“.
Адрес за подаване на документите: Окръжен съд – Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 31, ет.III, стая № 11 – Гл.специалист „Административна дейност и ЧР“, всеки работен ден от 9.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 17.00 часа. Документите следва да бъдат представени лично, или чрез пълномощник.
Образци на декларациите, заявление за кандидатстване в конкурса, длъжностна характеристика и обявата са публикувани в интернет-страницата на Окръжен съд: www.legalregion-ss.com.
Списъци, съобщения и протоколи, във връзка с конкурса ще се публикуват на интернет – страницата на съда: www.legalregion-ss.com, както и на информационното табло на съда.
Обявата е публикувана на сайта на Окръжен съд – Силистра и във вестник Силистренски бряг – брой 127 / 08.06.2016 г.

Заявление за работа

Длъжностна характеристика

Декларация по чл.107а,ал.1 КТ

Декларация по чл.131 ПАС

Административен съд
Вещи лица