Медийна стратегия

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖЕН СЪД – СИЛИСТРА

ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – ЮНИ 2017Г.

 

Във връзка с медийната стратегия на органите на съдебната власт Окръжен съд – Силистра представя следната актуална информация за разгледаните дела в посочения период, представляваща обобщени статистически данни за резултатите от дейността на правораздавателната институция:

 

За периода януари – юни 2017г. общият брой наказателни дела, които са постъпили за разглеждане е 203, като свършените дела са 177. В приключените дела са отнесени наказателни производства, разгледани от Окръжен съд като първа инстанция, въззивни наказателни дела и други.

Изключително голям брой от разгледаните наказателни дела са решени в тримесечен срок – 160 бр.

 В Гражданско отделение са разпределени 178 дела за посочения период, като съдебните състави са заседавали по първоинстанционни и въззивни дела. Приключени са 129 на брой, от които  124 дела са решени в рамките на три месеца.

За изследвания период общо търговските дела за разглеждане са 190, като свършените дела са 104. В 3-месечен срок са приключени 64 от общия брой разгледани дела.

Административен съд
Вещи лица