Новини и обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет обяви национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт”.

В конкурса мога да участват ученици от VIII до XII клас, от българските училища в страната, като всеки участник има право да участва с едно есе.

Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт. При оценяване на есетата ще се преценява дали са спазени следните критерии:  Демонстриране на познания по темата; теза, съответстваща на формулираната тема; оригиналност и творчески подход; недвусмислено изразяване на лична позиция; удачно подбрани аргументи; използване на подходящи стилово езикови средства за постигане на убедителност и въздействие; спазване на езиковите норми.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019г., включително, на електронна поща: konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане на конкурса.

Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.

Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта, и на Facebook страницата на Висшия съдебен съвет.

 

03 април 2019 година

Пресслужба Окръжен съд - Силистра

„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” – 2017

 

На 09.05.2017 г. – Деня на Европа, в Окръжен съд - Силистра се проведе  „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”, който е част от Плана за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. Целта на инициативата е повече прозрачност в дейността на съдебната система, чрез предоставяне  възможност на  участниците лично да се запознаят с работата на магистрати и съдебни служители.

Участие в събитието взеха група ученици от десети и единадесети клас в СУ „Н.Й.Вапцаров” – Силистра, придружени от Татяна Добрева - педагогически съветник в училището.Те се срещнаха със зам.председателя на Окръжен съд Силистра Анелия Великова и съдебния администратор на съда Венета Христова.

Съдия Великова запозна учениците с ролята на съдията в съдебния процес, видовете наказателни дела, различните етапи на досъдебното и съдебно производства, участниците в съдебния процес. Сподели моменти от практиката си на съдия.

След кратко разяснение на Правилата за  присъствие в съдебната зала,  гостите се възползваха от възможността да присъстват на съдебен процес по граждански дела.

Младежите получиха поднесена им по достъпен начин информация за ролята и функциите на съдебната система – структура на съда, видове служби в съдебната администрация, организация  работата на съдебните служители, което е основен фактор за повиши правната култура на обществото като цяло, и от своя страна води до изграждането на по-голямо доверие в работата на съдебната система.

 

О Б Я В А

Български институт за правни инициативи

обявява конкурс за стипендия за български съдия.

 

Цялата информация и условията на конкурса са публикувани на http://www.bili-bg.org/140/page.html

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
ОКРЪЖЕН СЪД - СИЛИСТРА
ОБЯВЯВА
09 май 2017г.

 

за „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”
 
 
            По повод Деня на Европейския съюз - 9 май, в ОКРЪЖЕН СЪД гр.СИЛИСТРА ще се проведе „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”.
 От 09:30 до 16:00 часа, на същия ден,  граждани и ученици ще могат да посетят сградата на съда, намираща се на адрес – гр.Силистра, ул.”Симеон Велики” № 31, ет.3, където ще имат възможност да се запознаят с организацията на работа и функциите на съдебните служби, както и с услугите които предоставя съда на гражданите.
          Освен до всички служби на съда, на посетителите ще бъде предоставен и свободен достъп до съдебните зали № 4 и № 5
           Провеждането на “Ден на отворените врати” в Окръжен съд – Силистра е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система.

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВЕЩИТЕ ЛИЦА  КЪМ СИЛИСТРЕНСКИ СЪДЕБЕН РАЙОН:

 

Във връзка с организацията по издаване на карти за вещи лица, е необходимо да представите  1 бр. снимка, с размери 25х30 мм, в стая №11, 3 етаж, Окръжен съд-Силистра!

 

Тел. за справка: 086 816622

Административен съд
Вещи лица