Обяви
Окръжен съд гр. Силистра, представляван от Председателя ДЕЯН ДЕНЕВ, УТВЪРЖДАВА класирането на кандидатите за изпълнители по обява „Доставка на дизелово гориво Евро 5 /гориво за дизелови двигатели, маркирано за митнически цели и намалена акцизна ставка, червено/, за отопление на съдебната палата",както следва:
 
I- во място: оферта на „ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ 2002” ЕООД гр.Силистра;
II- ро място: оферта на „ВИВА" ООД гр. Силистра;
III-то място: оферта на „БЕЛФАГОР" ЕООД гр.Силистра;
IV-то място: оферта на „ИНЖЕНЕРИНГ ИНВЕСТ” ЕООД гр.Русе.
 
За допълнителна информация тел: 086/816640; 086/816649
О Б Я В А
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОКРЪЖЕН СЪД - СИЛИСТРА, УЛ."СИМЕОН ВЕЛИКИ" 23, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДЕЯН ДЕНЕВ За: КОНТАКТ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ СТОПАНИСВАНЕ НА СЪДЕБНОТО ИМУЩЕСТВО – ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ, ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА:  086/816640 ; 086/816641;Факс: 086/816602
Място/места за контакт: ОКРЪЖЕН СЪД - СИЛИСТРА
Интернет адрес/и: http://www.legalregion-ss.com/,
е-mail:sos_silistra@abv.bg
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставка на дизелово гориво Евро 5 (гориво за дизелови двигатели, маркирано за митнически цели и намалена акцизна ставка, червено) за отопление на съдебната палата в гр. Силистра
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
9 000 литра
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
14490 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА:
гр.Силистра, ул.”Симеон Велики” №23, административна сграда „Съдебна палата”
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА:
Горивото да отговаря на всички изисквания на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. В офертата да бъде посочен ЕИК на търговеца. При доставката горивото следва да бъде придружено от декларация за съответствие на качеството на течните горива, удостоверяваща съответствието му с изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. Ценовото предложение следва да бъде посочено като цена на литър гориво и общо за цялото количество, с включени в цената ДДС и транспортни разходи със собствен на доставчика транспорт франко склада на възложителя. Заплащането ще бъде извършено в срок до 7 работни дни, считано от датата на извършване на доставката.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодно предложение.
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
23.01.2014 16:30 в кабинет № 3, ет.І на Съдебната палата.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Офертите следва да бъдат представени в указаните в обявата срок и място в запечатан непрозрачен плик, върху който да бъдат изписани наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, лице и телефони за контакт и e-mail. Обявата е публикувана на  електронната страница на Окръжен съд – Силистра http://www.legalregion-ss.com/
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОБЯВАТА:
10.02.2014 г.
 
За допълнителна информация тел: 086/816640; 086/816649
                                                                                                        ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
                                                                                                        НА ОКРЪЖЕН СЪД
                                                                                                        ГРАД СИЛИСТРА
 
 
О Ф Е Р Т А
 
От ……………………………………………………………………………….
(наименование на участника)
 
Със седалище и адрес на управление: ………………………………………..
………………………………………………………………….......................
Регистриран по ф.д.№…./…….г. на ………………………….окръжен съд.
Регистриран в Търговски регистър при АВ към МП с ЕИК………………...
Представлявано от …………………………………………………………….
С ЕГН: ……………………. и лична карта № ……………….., издадена на
……………………………… от МВР - ……………………………………
Постоянен адрес на представляващия: ………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Тел.:………………………….; факс: …………………………………………
Електронен адрес: ……………………………………………………………..
 
ОТНОСНО:
 
„Доставка на дизелово гориво Евро 5 (гориво за дизелови двигатели, маркирано за митнически цели и намалена акцизна ставка, червено) за отопление на сградата Окръжен съд – Силистра„
 
1. С настоящата оферта заявявам, че съм запознат/а, приемам изцяло условията в обявата за участие и приложенията към нея, и заявявам, че желая да участвам в избора за изпълнител с предмет: „Доставка на дизелово гориво Евро 5 (гориво за дизелови двигатели, маркирано за митнически цели и намалена акцизна ставка, червено) за отопление на сградата на Окръжен съд – Силистра”;
2. Приемаме заплащането да се извърши в срок до 7 работни дни, считано от датата на извършване на доставката.
3. Настоящата оферта е изготвена на база на представените от Вас изисквания.
 
      Дата:                                                                Управител:
                                                                                                Подпис и печат
 
За допълнителна информация тел: 086/816640; 086/816649
                                                                                                        ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
                                                                                                        НА ОКРЪЖЕН СЪД
                                                                                                        ГРАД СИЛИСТРА
 
 
 
ЦЕНОВО   ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
 
 
От……………………………………………………………
 
(наименование на участника)
               Със седалище и адрес на управление:……………………………………………………….
               Регистриран по ф.д.№..../………..г. на……………………...окръжен съд.
               Регистриран в Търговски регистър при АВ към МП с ЕИК……………………….
               Представлявано от……………………………………………………………………
               С ЕГН:………………и лична карта №……………..,
               издадена на………………………... от МВР -………………………………………
               Постоянен адрес на представляващия:………………………………………………
               Тел.:……………………….; факс:………………………………
               Електронен адрес:…………………………………………………
 
 
ОТНОСНО:
 
Участие в процедура по реда на Глава Осма”А” ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Доставка на дизелово гориво Евро 5 (гориво за дизелови двигатели, маркирано за митнически цели и намалена акцизна ставка, червено) за отопление на сградата на Окръжен съд – Силистра”
 
След като се запознахме с обявата и изискванията към нея,правим следното ценово предложение:
 
Изпълнението на предмета на доставката ще извършим при следните цени:
Вид гориво: дизелово гориво Евро 5 (гориво за дизелови двигатели, маркирано за митнически цели и намалена акцизна ставка, червено) за отопление .
Цена на литър гориво и общо за цялото количество, с включени в цената ДДС и транспортни разходи със собствен на доставчика транспорт франко склада на възложителя, както следва:
1.             Крайна цена франко склада на Окръжен съд –Силистра- ………….лв/л.
2.             Цена на общото количество гориво от 9000л. е ……………. лв.
3.             Заплащане до 7 работни дни, считано от датата на доставката
 
 
      Дата:                                                                Управител:
                                                                                                Подпис и печат
 
За допълнителна информация тел: 086/816640; 086/816649
Новини, събития и съобщения
Албуми
Административен съд
Вещи лица