Обяви

 

СЪОБЩЕНИЕ
от 14.07.2016

 

Комисията  за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „Съдебен администратор“ в Окръжен съд-Силистра, ОПРЕДЕЛЯ дата и място за провеждане на втория етап на конкурса за допуснатите кандидати на 10.08.2016г., с начален час на теста 10.00 часа в Съдебна палата Силистра ,Окръжен съд –Силистра, ет.3, зала №5.

 

Протокол от заседанието на комисията от първи етап

Списък на допуснатите кандидати до втори етап

Списък на недопуснатите кандидати до втори етап

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с предстоящия конкурс за длъжността "Съдебен администратор" публикуваме методика за оценяване на кандидатите.

 

Методиката можете да изтеглите от тук.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД ГР.СИЛИСТРА
О Б Я В Я В А
Конкурс за назначаване на 1 (една) щатна бройка за длъжността „СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР“ в Окръжен съд гр.Силистра.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Минимални изисквания:
За съдебен администратор се назначава лице, което:
1.Е български гражданин;
2.Е навършило пълнолетие;
3.Не е поставено под запрещение;
4.Не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.Не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо, че е реабилитирано;
6.Да е завършил висше образование с образователна степен „магистър“ по специалностите Публична администрация, Икономика, или Право и общ трудов стаж не по-малко от 8 (осем) години;
7.Да притежава необходимите професионални и нравствени качества, да познава структурата на работа в съда, да притежава инициативност, креативност и организационни умения и отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, в т.ч. Правилник за администрацията в съдилищата.
Специфични изисквания:
1.Докато заема длъжността, съдебният администратор не може да членува в политическа партия или коалиция, организация с политически цели, както и да извършва политическа дейност;
2.Познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на заеманата длъжност;
3.Компютърна грамотност – MS Office (WORD, EXCEL), Internet, умения за работа с правно-информационни системи: Апис, Сиела и др.;
4.Умения за работа в екип;
5.Способност за организиране и мотивиране на съдебните служители;
6.Комуникативност, организираност и експедитивност в работата.
Кратко описание на длъжността и информация за минималния размер на основаната заплата.
Съдебният администратор – ръководи администрацията в съда; въвежда програмни решения по дългосрочно планиране, бюджетна политика, финансите, автоматизация, снабдяване с оборудване; осигурява организационната връзка между административния ръководител и съдиите със съдебните служители. Основното възнаграждение е определено от Закона за съдебната власт и е в размер на 80 на сто от основното възнаграждение на съдия в Окръжен съд гр.Силистра.
КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СЛЕДНИЯ РЕД:
І. Разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на кандидатите.
II. Писмен изпит - решаване на тест.
ІІI. Събеседване с допуснатите до конкурс кандидати
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ.
1.Писмено заявление за участие в конкурса, подадено лично, или чрез пълномощник /по образец/;
2.Автобиография – тип СVС;
3.Копие от лична карта;
4.Декларация от кандидата по чл.131 ПАС, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъден за умишлено престъпление от общ характер и не е лишен от правото да заема определена длъжност /по образец/;
5.Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда /по образец/;
6.Нотариално заверено копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
7.Копие от документи за допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
8.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка;
9.Свидетелство за съдимост- оригинал;
10.Медицинско свидетелство за работа- оригинал
11.Удостоверение за липса на психическо заболяване;
12.Документ за компютърна грамотност;
13.Препоръки от предходни работодатели;
14.Други документи (свидетелства, сертификати и др.) по преценка на кандидата, доказващи неговата квалификация и умения свързани с изискванията за заемане на обявената длъжност.
МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Място и краен срок за подаване на документите – един месец след публикуването на обявата в местен вестник „Силистренски бряг“.
Адрес за подаване на документите: Окръжен съд – Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 31, ет.III, стая № 11 – Гл.специалист „Административна дейност и ЧР“, всеки работен ден от 9.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 17.00 часа. Документите следва да бъдат представени лично, или чрез пълномощник.
Образци на декларациите, заявление за кандидатстване в конкурса, длъжностна характеристика и обявата са публикувани в интернет-страницата на Окръжен съд: www.legalregion-ss.com.
Списъци, съобщения и протоколи, във връзка с конкурса ще се публикуват на интернет – страницата на съда: www.legalregion-ss.com, както и на информационното табло на съда.
Обявата е публикувана на сайта на Окръжен съд – Силистра и във вестник Силистренски бряг – брой 127 / 08.06.2016 г.

Заявление за работа

Длъжностна характеристика

Декларация по чл.107а,ал.1 КТ

Декларация по чл.131 ПАС

Новини, събития и съобщения
Албуми
Административен съд
Вещи лица