Прессъобщиния

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Силистренският окръжен съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Георги М., привлечен като обвиняем по ДП № 167/2018г. на ОД на МВР-Силистра.

Искането за вземането на най тежката мярка за неотклонение „ Задържане под стража“ е внесено в Окръжен съд – Силистра на от Окръжна прокуратура гр. Силистра.

Съдебният състав на Силистренски окръжен съд, като съобрази всички представени доказателства и становищата на страните, преценявайки тежестта и характера на предявеното обвинение, което е тежко по смисъла на чл.93, т.7 от НК, с оглед предвиденото наказание и етапа на производството, на който се намира, счита, че към настоящия момент са събрани достатъчно като обем и убедителност доказателства, които да водят до извода за наличието на първата предпоставка по чл.63, ал.1 НПК, а именно, че е налице обосновано предположение, че обв.М. е извършил престъплението, за което му е предявено обвинение.

Също така приема, че е налична и втората предпоставка, визирана в чл.63, ал.1 НПК, а именно, опасността обвиняемият да извърши ново престъпление. Това е така, тъй като е налице и съществуваща възможност обвиняемият да въздейства върху участници в процеса в друго процесуално качество с цел да се мотивират и да дадат показания в определена насока или да извършат определени действия.Тази опасност, да извърши ново престъпление, се извлича най-вече от обстоятелството, че по делото предстои извършването на редица процесуални действия, свързани с разпита на свидетели, по отношение на които следва да се елиминира възможността за въздействие.

Предвид на това съдът счита, че към настоящия момент, единствената мярка за неотклонение „задържане под стража“ е най –адекватна и реализираща предвидените в чл. 57 от НПК цели.

Определението на съда може да се обжалва пред Апелативен съд Варна.

Пълният текст на определението може да се прочете на официалния сайт на Силистренски окръжен съд .

 

„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” - 2018

 

         На 16.04.2018 г. – Денят на българската конституция, юриста и съдебните служители, в Окръжен съд - Силистра се проведе  „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”, който е част от Плана за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. Целта на инициативата е повече прозрачност в дейността на съдебната система, чрез предоставяне  възможност на  участниците лично да се запознаят с работата на магистрати и съдебни служители.

Участие в събитието взеха група ученици от единадесети и дванадесети клас на EГ „Пейо Яворов” – Силистра, придружени от г-н Неделчо Жейнов – зам.директор на училището.

         Гостите се възползваха от възможността да присъстват на съдебно заседание по гражданско дело на съдия Виолета Александрова, с предмет  – Иск за обезщетение от деликт.

         Съдия Александрова запозна учениците с предмета на делото и участниците в съдебния процес.След приключването на съдебното заседание, в присъствието на адвокатите на страните, бяха обсъдени  въпроси и направени коментари  свързани с делото и неговото бъдещо решаване.

         Последва среща с ръководството на съда, в лицето на Людмил Хърватев - Административен ръководител- председател на съда и Пламен Неделчев - зам.председател. Магистратите споделиха моменти от практиката си на съдии. Бяха им зададени въпроси свързани с тяхната работа и се разискваха теми представляващи интерес за учениците.

         Младежите получиха поднесена им по достъпен начин информация за ролята и функциите на съда и на магистратите в частност, което внесе светлина върху съдопроизводствената дейност на българските магистрати, и от своя страна благоприятства изграждането на по-голямо доверие в работата на съдебната система.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ:

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ОКРЪЖЕН СЪД - СИЛИСТРА

ОБЯВЯВА

16 април 2018г.

за „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

 

 

          По повод Деня на Конституцията, юриста и съдебните служители – 16 април, в ОКРЪЖЕН СЪД гр.СИЛИСТРА ще се проведе „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”.

 От 09:30 до 16:00 часа, на същия ден,  граждани и ученици ще могат да посетят сградата на съда, намираща се на адрес – гр.Силистра, ул.”Симеон Велики” № 31, ет.3, където ще имат възможност да се запознаят с организацията на работа и функциите на съдебните служби, както и с услугите които предоставя съда на гражданите.

          Освен до всички служби на съда, на посетителите ще бъде предоставен и свободен достъп до съдебните зали № 4 и № 5

           Провеждането на “Ден на отворените врати” в Окръжен съд – Силистра е насочено към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по – добра информираност за работата на съдебната система.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Окръжен съд – Силистра, за четвърта поредна учебна година ще се включи в провеждането на образователната програма „ Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури “, съвместно органирана от ВСС и МОН.

Програмата се извършва ежегодно в предварително определени училища в рамките на учебната програма по „ Етика и право“ за Х клас през втория учебен срок, както и в „Часа на класа“ за учениците от гимназиалния курс – VIII- XII клас.

Целите на програмата са:

-          Обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България;

-          Формиране на правна грамотност и култура;

-          Превенция на детското насилие;

-          Спазване на законите;

-          Постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие;

-          Повишаване на доверието в съдебната власт;

-          Реализиране на един от елементите на гражданското образование на практика;

Програмата ще се изпълнява в предварително определени от МОН училища и ще се осъществи под формата на лекционен курс в рамките на учебната програма, както и чрез посещения в окръжните съдилища, последвани от разяснения и дискусии. Всяка една от темите ще се представя от определен лектор, изявил желание за това. Лекторите ще участват доброволно и безвъзмездно в Програмата.

За целта ще бъдат определини наставници – представители на съответните органи на съдебната власт по места, където се реализира програмата.

За училища - партньори в съвместната Програма са определени ЕГ „Пейо яворов“ и СУ „Н.Й.Вапцаров“, гр.Силистра.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Приключи първият етап от реализирането на образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2017/2018г.

След проведена съвместна среща  между  представители на Окръжен съд – Силистра, Районен съд – Силистра, Окръжна прокуратура - Силистра и РУО и последвало съгласуване с ръководството на ЕГ „Пейо яворов“ и СУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Силистра, бяха определени съдиите, прокурорите и следователите, които ще участват като лектори и наставници в горепосочената програма, както и бяха уточнени темите представляващи интерес за учители и ученици.

Предложените теми са:

1.Разделение на властите според Конституцията на Република България.Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет – лектор – следовател  Мюхран Ниазиева от Окръжна прокуратура;

2.Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите – лектори – младши съдия Ралица Райкова от Окръжен съд и следовател Мюхран Ниазиева от Окръжна  прокуратура;

3.Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления?Детско правосъдие – лектори - съдия Жанет Борова и съдия Галина Василева от Районен съд.

4.Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите – лектор – съдия Жанет Борова от Районен съд - Силистра;

5.Трафик на хора – лектор - следовател  Мюхран Ниазиева от Окръжна прокуратура - Силистра;

6.Съдебни процедури с участието на деца и правата на децата в тези процедури, органи които могат да им предложат подкрепа и защита – прокурор Вера Маринова  от Районна прокуратура – Силистра и съдия Жанет Борова от Районен съд – Силистра;

7.Хулигански прояви на непълнолетни лица ипоследици. Детското насилие. – лектор - Галина Василева от Районен съд – Силистра;

8.Превенция срещу употребата  на наркотични вещества. Престъпления, извършени от наркозависими лица. – лектор – Веселина Милушева от Районна прокуратура- Силистра;

9.Трафик на хора – лектор- младши съдия Ралица Райкова от Окръжен съд – Силистра;

10.Обобщаване на наученото в рамките на образователната програма и проверка на получените знания чрез организиране на викторина и симулативен процес- организира се и се изпълнява съвместно от всички лектори и наставници участвали в Образователната програма

Горепосочените темите ще бъдат разгледани под формата на лекции и дискусии,  в десетите класове, пред втория учебен срок на 2017/2018 учебна година.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 08.08.2017г. в две отделни заседания Окръжен съд – Силистра разгледа европейски заповеди за арест (ЕЗА), издадени от съдия следовател от съд в Брюксел, Кралство Белгия, срещу С.Й. и С.З. от Тутракан, издирвани за участие в организирана престъпна група за сводничество, експлоатация на проституиращи жени със заплахи и принуда, пране на пари и предоставяне на помещение за извършване на развратни действия. Българките изразиха съгласие да бъдат предадени на чуждата държава и направиха отказ от принципа на особеността, т.е. в Кралство Белгия могат да бъдат наказателно преследвани за извършени престъпления преди предаването, които са различни от посочените в ЕЗА.

Съдът, като установи, че са налице условията на Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, постанови решения за предаването на двете жени на съдебните власти в Кралство Белгия с цел провеждане на наказателно преследване срещу тях. В издадените ЕЗА са посочени три престъпления, квалифицирани по седем разпоредби на Белгийския наказателен закон. Българките ще бъдат задържани до фактическото им предаване на белгийските власти. Решенията на Окръжен съд – Силистра са окончателни.

 

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖЕН СЪД – СИЛИСТРА

ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – ЮНИ 2017Г.

 

Във връзка с медийната стратегия на органите на съдебната власт Окръжен съд – Силистра представя следната актуална информация за разгледаните дела в посочения период, представляваща обобщени статистически данни за резултатите от дейността на правораздавателната институция:

 

За периода януари – юни 2017г. общият брой наказателни дела, които са постъпили за разглеждане е 203, като свършените дела са 177. В приключените дела са отнесени наказателни производства, разгледани от Окръжен съд като първа инстанция, въззивни наказателни дела и други.

Изключително голям брой от разгледаните наказателни дела са решени в тримесечен срок – 160 бр.

 В Гражданско отделение са разпределени 178 дела за посочения период, като съдебните състави са заседавали по първоинстанционни и въззивни дела. Приключени са 129 на брой, от които  124 дела са решени в рамките на три месеца.

За изследвания период общо търговските дела за разглеждане са 190, като свършените дела са 104. В 3-месечен срок са приключени 64 от общия брой разгледани дела.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
На 15.02.2017г. в публично заседание по НОХД № 342/2016г. Окръжен съд – Силистра призна за виновен Д. Р. Б., известен с прякора „Кокала“, по три обвинения, а именно в това, че:
1.  На 29.06.2016 г. в гр. Силистра в условията на опасен рецидив е отвлякъл Р.Й.К., като е бил въоръжен с 1 бр. пистолет „Макаров“ и му наложи наказание лишаване от свобода за срок от дванадесет години, което на основание чл. 58а, ал. 1 НК намалява с една трета и определя в размер на осем години лишаване от свобода.
2. На 29.06.2016 г. в гр. Силистра е държал огнестрелни оръжия: 1 бр. пистолет „Макаров“ и 1 бр. револвер с марка „LLAMA Comanche II 38 special CTG“, както и боеприпаси за огнестрелни оръжия, взривни вещества и пиротехнически изделия в голямо количество, без да има за това надлежно разрешение и му наложи наказание лишаване от свобода за срок от четири години и шест месеца, което на основание чл. 58а, ал. 1 НК, намалява с една трета и определя в размер на три години лишаване от свобода.
3. На 29.06.2016 г. в гр. Силистра, в условието на опасен рецидив, чрез незаконно държано огнестрелно оръжие - 1 бр. пистолет „Макаров“ е направил опит умишлено да умъртви повече от едно лице : полицейските органи - Б.С.С. - старши полицай (ВПА) в група „Охрана на обществения ред“ на сектор „Охранителна полиция“ към Районно управление „Полиция“ гр. Силистра при ОДМВР-Силистра, Н.К.П. - старши полицай (ВПА) в група „Охрана на обществения ред“ на сектор „Охранителна полиция“ към Районно управление „Полиция“ гр. Силистра при ОДМВР- Силистра, М.К.И. - старши полицай (ВПА) в група „Охрана на обществения ред“ на сектор „Охранителна полиция“ към Районно управление „Полиция“ гр. Силистра при ОДМВР-Силистра, П.Н.Х. - старши полицай (ВСК) в група „Охрана на обществения ред“ на сектор „Охранителна полиция“ към Районно управление „Полиция“ гр. Силистра при ОДМВР-Силистра, при изпълнение на службата им - участие в провеждане на полицейска операция на територията на ОД на МВР - Силистра по задържане на лице избягало от Затвора гр. Варна, като деянието е извършено по начин и със средства, опасни за живота на мнозина и е останало недовършено по независещи от дееца причини, и му наложи наказание лишаване от свобода за срок от двадесет и седем години, което на основание чл. 58а, ал. 1 НК, намалява с една трета и определя в размер на осемнадесет години лишаване от свобода.
Окръжен съд – Силистра извърши кумулация на така определените наказания и на основание чл. 23, ал. 1 НК е определено общо наказание до размера на най-тежкото от тях – осемнадесет години лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване в затвор.
Производството пред съда премина по реда на Глава от НПК – Съкратено съдебно следствие, като подсъдимият призна изцяло фактите, изложени в обвинителния акт и се съгласи да не се събират доказателства за тези факти, поради което на чл. 58а НК определените наказания бяха намалени с една трета.
Присъдата на Окръжен съд – Силистра подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от датата на постановяването й пред Апелативен съд – Варна.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
На 03.11.2016г. в публично заседание по НОХД № 160/2016г. Окръжен съд – Силистра призна за виновен Б. А. С., в това, че в периода м. март – април 2015г. в гр. Силистра е организирал противозаконна дейност, а именно ремонтни дейности по интериора и подовата настилка, в защитена територия за опазване на културното наследство - „Куршумлу джамия“, декларирана като художествен паметник на културата с предварителна категория „Национално значение“, като е знаел, че тя се осъществява в нарушение на Закона за културното наследство – престъпление по чл. 277а, ал. 6 НК. С присъдата съдебният състав оправда подсъдимия Б. А. С. по повдигнатото от прокурора обвинение в това, деянието да е извършено в условията на продължавано престъпление, в това да е осъществил изпълнително деяние „наредил“ и в това противозаконната дейност да е в нарушение на чл. 71, ал. 2 ЗКН.
Окръжен съд – Силистра наложи на подсъдимия наказание лишаване от свобода за срок от три години, изпълнението на което отложи на основание чл. 66 НК за срок от пет години, както и наказание глоба в размер на 5000 лв.
Присъдата на Окръжен съд – Силистра подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от датата на постановяването й пред Апелативен съд – Варна.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
С Решение от 21.10.2016г. Върховният касационен съд остави в сила Решение на Апелативен съд – Варна, с което е потвърдена Присъда № 32 от 11.12.2015г., постановена по НОХД № 281/2015г. на Окръжен съд – Силистра.
Окръжен съд – Силистра призна за виновен В. П. В. в извършването на следните престъпление – длъжностно присвояване по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. чл. 201 НК, пране на пари по чл. 253, ал. 1 НК, длъжностно присвояване по чл. 201 НК и за обсебване по чл. 206 НК и му наложи общо наказание лишаване от свобода за срок от три години с петгодишен изпитателен срок, както и глоба в размер на 3000 лв. Подсъдимият беше осъден също така да заплати стойността на липсващия предмет на престъплението по чл. 253, ал. 1 НК в размер на 149 000 лв.
В решението си Върховният касационен съд е изложил, че в действията на Окръжен съд – Силистра не може да се съзре предубеденост, каквото е било едно от основните възражения на защитата на подсъдимия.
Върховните магистрати са констатирали, че фактическите обстоятелства са били правилно и законосъобразно изведени от Окръжен съд – Силистра, като анализът на доказателствените източници е пълен, обективен, взаимносвързан, спазени са изискванията на чл. 13, чл. 14 и чл. 107 НПК, няма превратно оценени или игнорирани доказателства и доказателствени средства.
В решението на касационната инстанция се посочва също, че от анализа на свидетелските показания, Окръжен съд – Силистра с основание е направил изводи за характерно за подсъдимия подвеждащо поведение към партньорите си, съдружници и съконтрахенти с цел извличане на лични облаги, без да спазва обичайните правила за добросъвестна търговска дейност, както и законовите изисквания към него като ликвидатор, съдружник и управител, включително и като едноличен собственик на търговски дружества в един твърде продължителен период.
В заключение Върховният касационен съд отбелязва, че Окръжен съд – Силистра е отчел всички налични смекчаващи и отегчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства и е направил верен извод, че наложените наказания са необходими и достатъчни за постигане целите на чл. 36 НК.
 Пълният текст на съдебния акт на Окръжен съд – Силистра може да откриете на уеб сайта на съда: http://www.legalregion-ss.com/uploads/aktove/0070fa15/281c1115.htm, а на решението на Варненския апелативен съд: http://www.appealcourt-varna.org/cp/upload/N-11-2016.htm, и съответно решението на Върховния касационен съд: http://domino.vks.bg/bcap/scc/webdata.nsf/vCourtActsByCase/0FA067B62FF94BC6C22580530043A29B
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
С решение от 07.10.2016г. Върховният касационен съд остави в сила решение на Варненския апелативен съд, с което е потвърдена постановената от Окръжен съд – Силистра присъда по НОХД № 125/2015, с която е оправдан К.З.П. за престъпления по чл. 248а, ал. 5 вр., ал. 3 и ал. 2 НК и чл. 248а, ал. 3 вр., ал. 1 и ал. 2 НК, а именно че е представил неверни сведения, в качеството си на управител и представляващ ЕТ „ЗДП-П.-К.П.“ гр. Дулово, с цел получаване на средства от фондовете, принадлежащи на Европейския съюз.
Според върховните магистрати липсват нарушения в процесуалната дейност на Окръжен съд – Силистра по събиране и анализ на доказателствата, каквито са били оплакванията на прокуратурата.
Върховният касационен съд също е посочил, че установените по делото факти правилно са мотивирали съдиите от инстанционните съдилища да приемат, че за обсъжданите години подсъдимият е получил владението на процесния парцел на правно основание и същият е ползвал земята, поради което са налице предпоставките за подаване на заявление за подпомагане на земеделските стопани, съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № 5 от 27.02.2009г. на Министъра на земеделието и храните за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
В заключение магистратите от Върховния касационен съд са приели, че Окръжен съд – Силистра е приложил правилно закона като е стигнал до извода, че е налице несъставомерност от обективна страна на обвиненията по чл. 248а, ал. 5 вр., ал. 3 и ал. 2 НК и чл. 248а, ал. 3 вр., ал. 1 и ал. 2 НК.

Пълният текст на съдебния акт на Окръжен съд – Силистра може да откриете на уеб сайта на съда: http://www.legalregion-ss.com/uploads/aktove/0070fa15/125a2215.htm, а на решението на Варненския апелативен съд: http://www.appealcourt-varna.org/cp/upload/N-40-2016.htm, и съответно решението на Върховния касационен съд: http://domino.vks.bg/bcap/scc/webdata.nsf/vCourtActsByCase/69E15E586D7EFDEBC2258045002BD13A

Приключи първият етап от реализирането на образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие.Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2016/2017г.
След проведена съвместна среща между представители на Окръжен съд – Силистра, Районен съд – Силистра и РУОи последвало съгласуване с директора на ПМГ „Св. Климент Охридски“гр. Силистра, бяха определени съдиите и следователите, които ще участват като лектори и наставници в горепосочената програма, както и бяха уточнени темите представляващи интерес за учители и ученици.
Предложените теми са:
1.Разделение на властите според Конституцията на Република България.Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет – лектор – следовател Мюхран Ниазиева от Окръжна прокуратура;
2.Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите – лектори – съдия Кремена Краева от Окръжен съд и следовател Стела Илиева от Окръжна  прокуратура;
3.Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления?Детско правосъдие – лектори -съдия Кремена Краева от Окръжен съд и съдия Галина Василева от Районен съд.
4.Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите – лектори – съдия Жанет Борова от Районен съд;
5.Трафик на хора – лектор - следовател Мюхран Ниазиева от Окръжна прокуратура - Силистра;
6.Съдебни процедури с участието на деца и правата на децата в тези процедури, органи които могат да им предложат подкрепа и защита – съдия Жанет Борова и съдия Галина  Василева от Районен съд – Силистра;
7.Хулигански прояви на непълнолетни лица ипоследици. Детското насилие. – лектор - Галина Василева от Районен съд – Силистра;
8.Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършени от наркозависими лица. – лектори - Галина Василева от Районен съд и следовател Мюхран Ниазиева от Окръжна прокуратура;
Горепосочените темите ще бъдат разгледани под формата на лекции и дискусии, в десетите класове, пред втория учебен срок на 2016/2017 учебна година.

 

Окръжен съд – Силистра, за трета поредна учебна година ще се включи в провеждането на образователната програма „ Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури “, съвместно органирана от ВСС и МОН.
Програмата се извършва ежегодно в предварително определени училища в рамките на учебната програма по „ Етика и право“ за Х клас през втория учебен срок, както и в „ Часа на класа“ за учениците от гимназиалния курс – клас.
Целите на програмата са:
-          Обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България-          Формиране на правна грамотност и култура-          Превенция на детското насилие;
-          Спазване на законите;
-          Постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие;
-          Повишаване на доверието в съдебната власт;
-          Реализиране на един от елементите на гражданското образование на практика;
Програмата ще се изпълнява в предварително определени от МОН училища и ще се осъществи под формата на лекционен курс в рамките на учебната програма, както и чрез посещения в окръжните съдилища, последвани от разяснения и дискусии. Всяка една от темите ще се представя от определен лектор, изявил желание за това.Лекторите ще участват доброволно и безвъзмездно в Програмата.
За целта ще бъдат определини наставници – представители на съответните органи на съдебната власт по места, където се реализира програмата.
За училище - партньор в съвместната Програма е определено ПМГ „Св.Климент Охридски“, гр.Силистра.

 

В началото на април 2015 година, със 17 гласа „за“, един „против“ и нито един “въздържал се“, ВСС избра новия Административен ръководител – Председател на Окръжен съд гр.Силистра Людмил Петров Хърватев.

От 2001г. е заместник-председател на Окръжен съд Силистра.

Съдия Хърватев разглежда преимуществено наказателни дела. Има сериозен административен и управленски капацитет като дългогодишен заместник административен ръководител. В концепцията си съдия Хърватев определя като приоритетни цели: подобряване качеството на правораздаване; повишаване срочността на правораздаване; прозрачност и предвидимост на правораздаването, повишаване на общественото доверие и приближаване на правосъдието до хората.

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Днес 24.09.2014 г., в публично съдебно заседание се разгледа делото инициирано от обв. Й.Ж.Ж. от гр. Алфатар, във връзка с искане за промяна на мярка за неотклонение " Задържане под стража", взета от Силистренски районен съд.

Пресслужбата на СОС напомня, че постоянната марка за неотклонение е взета, във връзка с привличането на Й.Ж. като обвиняем, за извършено от него престъпление по смисъла на чл. 152, ал.1, т.2 от НК  - изнасилване със сила и заплашване на 73 годишна жена от с. Бабук, обл. Силистра.

Съдът намери, че са налице предпоставките на чл. 63, ал.1 от НПК и потвърди, като правилно и законосъобразно определението на СРС, с което на обвиняемия е определена най тежката мярка за неотклонение " Задържане под стража".

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Днес, 24.09.2014 година, в Окръжен съд се проведе публичното съдебно заседание по обвинението на Г. С. и М.Т. от гр. Дулово.

            Пресслужбата напомня, че делото е образувано срещу  двамата, за това, че в съучастие са извършили  длъжностни присвоявания по смисъла на чл. 203, ал. 1 , във вр. с чл.202, ал.1, т. 1 от НК, като за улеснение са извършени и други престъпления от НК.      

В съдебното заседание, бяха разпитани свидетели, както и изслушан експерт по назначената в предходно с.з. техническа експертиза.

Съдебното следствие продължава по направени  искания от страните и разпит на допуснати свидетели.

              На 25 април 2014 година от 10.00 до 16.00 часа, в Окръжен съд гр. Силистра ще се проведе „Ден на отворените врати” – мероприятие, представляващо част от информационната кампания и включено в Годишната програма на Комисия „Публична комуникация” при Висшия съдебен съвет, целящо утвърждаване на публичност и прозрачност, повишаване правната култура на гражданите, постигане на по-голяма информираност и запознаване с дейността и организацията на работа на органите на съдебна власт.
             За втора поредна година се организира мероприятието „Ден на отворените врати” в Окръжен съд гр.Силистра, като считаме, че с него ще се допринесе за правното ограмотяване на гражданите, за установяване на по-близка и по-разбираема за хората съдебна система.
           Ръководството на съда кани граждани и журналисти да посетят Окръжен съд гр.Силистра, да се запознаят с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация, с организацията на работа на съдиите и съдебните служители.
 
 
ОКРЪЖЕН СЪД ГР.СИЛИСТРА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
Във връзка с предстоящото изработване на Комуникационната стратегия на съдебната власт комисия «Публична комуникация» инициира анкетно проучване, за установяване на актуалното равнище на общественото доверие в органите на съдебната власт и във ВСС сред ключовите общности-магистрати, адвокати, други практикуващи юристи, съдебни служители, вещи лица, експерти, граждани, медии и неправителствени организации. Резултатите от него ще бъдат използвани като изходна точка, спрямо която да се измерят промените в обществените нагласи, след въвеждането на бъдещата Комуникационна стратегия на съдебната власт.
Приложено Ви публикуваме анкетна форма за извършване на проучването сред магистратите, съдебните служители и гражданите.
Анкетата можете да изтеглите от >>>тук<<<.
Моля попълнените анкетни карти да бъдат изпратени по пощата на адрес:
Окръжен съд, гр.Силистра, ул.Симеон Велики №31 , в срок до 14.11.2014г., 
или на електронната поща на съда: sos_silistra@abv.bg.
ОКРЪЖЕН СЪД ГР.СИЛИСТРА
При засилен интерес от ученици и граждани се проведе вчерашният „Ден на отворените врати” в Окръжен съд гр.Силистра. Инициативата бе с цел популяризиране дейността на съда и повишаване правната култура на гражданите.
Първи гости на магистратите и служителите бяха възпитаници на ПГМТ „Владимир Комаров” и ПМГ „Св.Климент Охридски „ гр.Силистра. Административният ръководител - Председател на Окръжен съд Деян Денев запозна ученици и журналисти с функциите на съда като арбитър между институциите и гражданите.
Посетиха се кабинетите на съдии и съдебни служители, наказателното и гражданско деловодства, като съдебния администратор запознаха учениците с образуването на делата, вътрешноорганизационната дейност и работа на служителите, както и правилата за посещение и поведение в съдебните зали.
Най емоционален акцент през вчерашният „Ден на отворените врати” бе присъствието на учениците при разглеждане на търговския процес по т.дела №№ 241/13 г. и 2/14г. от съдия Кремена Краева.
Интересът на присъстващите бе провокиран и от споделени казуси от практиката на магистратите. Срещата приключи с обмяна на мнения и впечатления .

Във връзка с осъществяването на проекта на Висшия съдебен съвет „Ден на отворените врати“, административното ръководство на Окръжен съд гр. Силистра покани официално граждани и ученици.

Събитието се състоя на 01.04.2013 г. от 9:30 ч. в сградата на съда, намираща се в гр. Силистра, ул.”Симеон Велики” № 32.

На проявилите интерес бе предоставена възможност да разгледат Съдебната палата в Силистра. Те бяха запознати с интересни факти, свързани с историята на сградата, със спецификата на работата на магистратите и съдебните служители, със съдебните процедури, с организацията и функциите на съдебните служби. За целта бяха посетени работните кабинети на Председателя, заседателната зала на съда, съдебните помещения и деловодствата.Специално внимание бе отделено на правилата за визитирането на гражданите в съда и за тяхното присъствие в съдебните заседателни зали. Гимназисти от Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров” и ПМГ” Св.Климент Охридски” присъстваха на открито съдебно заседание нохд № 313/2012 г., по описа на Окръжен съд гр. Силистра.

Наказателното производство се проведе в зала № 4, етаж 3 на Съдебната палата. Съдът, в състав от един съдия и двама съдебни заседатели, разгледа наказателното дело и постанови съдебен акт.

В ролята на своеобразен екскурзовод се превъплъти съдебният администратор на съда госпожа Караджова.

Гражданите и гимназистите се запознаха с Председателя на Окръжен съд гр. Силистра – ДЕЯН ДЕНЕВ, който от своя страна им разясни структурата на съда, реда за постъпване, образуване, насрочване и разглеждане на делата в съда, както и начина за определяне на съдията докладчик.

За да се създаде позитивен, реален обществен облик на съда, е необходимо да се преодолее внушението, че системата действа не в интерес на обществото, посочи той. Грешна се оказа стратегията, че съдът говори само чрез делата си. Дейността на съда би трябвало да бъде публично достояние и да се възвърне дължимото уважение и доверие  на гражданите към съдебната система, явяваща се гарант за справедливост.

Предоставената възможност да се запознаят с работата на съда, да задават въпроси и лично да разговарят с представители на административното ръководство, засили интереса на гимназистите към съдебната система. Същите дадоха заявка за нови посещения в бъдеще.

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
            Днес, 14.03.2014 година, публичното съдебно заседание по НОХД № 274/2013г. на Окръжен съд - Силистра, приключи с разпитите на свидетелите на обвинението, като съдът изслуша и вещите лица по делото.
            Пресслужбата напомня, че делото е образувано срещу  лицата Г.С и М.Т от гр. Дулово, обл. Силистра, за това, че в съучастие са извършили  длъжностни присвоявания по смисъла на чл. 203, ал. 1 , във вр. с чл.202, ал.1, т. 1 от НК, като за улеснение са извършени и други престъпления от НК.         
Съдебното следствие продължава по направени допълнително искания от страните.
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            Силистренски окръжен съд съобщава, че влезе в законна сила присъдата, с която състав на същия, осъди подсъдимия М.В.Р от гр. Силистра, за извършено от него престъпление по чл. 123, ал.1 от НК, като му наложи наказание „ Лишаване от свобода” за срок от четири години, което наказание да бъде изтърпяно ефективно. Наложи му и наказание „Лишаване от право да упражнява лекарска професия” за срок от 4 г., считано от влизане на присъдата в сила.
Призна Т.И.Т от гр. Силистра, за НЕВИНЕН по възведеното му обвинение.
Така постановена присъдата бе изменена от Варненски апелативен съд, досежно определеното наказание, като същото е намалено от четири години на три години и два месеца  лишаване от свобода и лишаване на подсъдимия от право да упражнява лекарска професия. Потвърдил е присъдата в останалата и част.
            Решението е обжалвано от подсъдимия, като състав на ВКС на Р.България, с Решение измени размера на определеното от ВнАС наказание от три години и два месеца на една година и шест месеца лишаване от свобода.
Потвърди решението и присъдата в останалите части.
            Напомняме, че М.В.Р бе осъден за това , че на 07.05.2012 година, в гр. Силистра, в качествата си на лекар- ординатор в Спешно приемно отделение при МБАЛ – Силистра АД, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност е поставил неправилна / грешна/ диагноза, следствие на което е причинил смъртта на пациента Д.И.А от с. Калипетрово, обл. Силистра.
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Силистренски окръжен съд съобщава, че влезе в законна сила присъдата, с която състав на същия, осъди подсъдимия Н.С.Я. от гр. Силистра, за извършено от него престъпление по чл. 343, ал.4, във вр. с ал. 3, б”б”, пр. 1 от НК, като му наложи наказание „ Лишаване от свобода” за срок от три години, което наказание да бъде изтърпяно ефективно. Наложи му и наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 4 г.
Така постановена присъдата е потвърдена от Варненски апелативен съд, а делото изпратено във ВКС по жалба на подсъдимия.
            Касационната инстанция измени определеното на подсъдимия наказание, като отложи за изтърпяване същото за срок от пет години, считано от влизане в сила на присъдата и присъедини към него наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС”, за срок от четири години.
            Потвърди присъдата в останалата и част.
            Напомняме, че Н.С.Я бе осъден за това , че на 09.06.2012 година, в гр. Силистра, при управление на лек автомобил марка „Опел”, виновно е  нарушил правилата за движение по пътищата, нарушавайки указаните с пътни знаци и пътна маркировка правила, като следствие на това, по непредпазливост е причинил смъртта на С.М.Р от гр. Силистра.
            Подсъдимия Н.С.Я. е с предишно осъждане и влязла в сила присъда за купуване на гласове в полза на кандидата за депутат на ПП „ ГЕРБ” от многомандатен район - гр. Силистра.
Административен съд
Вещи лица