Профил на купувача

ЗАПОВЕД

 

№ 377/14.08.2018 г.

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

На основание чл. 86, ал. 1 от ЗСВ и

съгласно Решение на Пленума на ВСС

с Протокол № 25/25.07.2018 г.

 

НАРЕЖДАМ:

Във връзка с газификация на котелно помещение в сградата на Съдебна палата – гр. Силистра да се сключи Договор за възлагане на обществена поръчка за строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Пълен инженеринг – технологично проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на котелно помещение, авторски надзор по всички части в Окръжен съд – гр. Силистра“ с „Технотерм инженеринг“ ЕАД – гр. София, на стойност под прага по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съдебен администратор и управител сгради за сведение и изпълнение.

 

  /п/

                                                                          Л. Х.

 

Административен ръководител

Председател на Окръжен съд –

Силистра

 

Договор във връзка с газификация на котелно помещение в сградата на Съдебна палата–гр.Силистра

 

 

Протокол за отваряне на офертите за участие в процедура: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за съдии и съдебни служители от Окръжен съд гр. Силистра”
 
ПРОТОКОЛ
                                                                  
Днес, 31 март 2015 год., от 15,00 часа, в зала №4 на Окръжен съд гр. Силистра, в изпълнение на Заповед № 94 от 18.03.2015 год. и № 77/09.03.2015 год. на Председателя на Окръжен съд гр. Силистра се събра комисия в състав :
Председател: Анелия Великова – съдия в Окръжен съд
Членове:     1.Ана Аврамова – съдия в Окръжен съд
2.Росица Христова – Гл.спец.”Адм.дейност и ЧР” в Окръжен съд
Протоколът за работата на комисията се води от Вдорина Илиева – мл. специалист „ Канцелария” в Окръжен съд-Силистра.
За отваряне на предложенията, разглеждане, допускане до участие в процедурата, оценяване и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.4 и Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „ Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2015 година на съдии и съдебни служители, работещи в Окръжен съд гр. Силистра”.
Публичната покана е обявена на страницата на АОП под  № ID 9039818 от 16.03.2015 год., както и на сайта на ОС-Силистра: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9039818
До определеното в поканата време 30 март 2015 год., 17,00 часа, в Окръжен съд гр. Силистра са депозирани 4 (четири) бр. оферти, както следва :
 
 

Наименование на Участника
Регистрационен
номер на офертата
Дата на получаване на офертата
Час на получаване на офертата
1.
„ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ” ООД,ГР. СОФИЯ
  №1
19.03.2015 год.
10.15 часа
2.
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД – ГР. ПЛОВДИВ
 №2
27.03.2015 год.
08.53 часа
3.
ВИАБЕЛ ЕООД,ГР. ВАРНА
 №3
27.03.2015 год.
10.47 часа
4.
„ПРИЗМА ЛУКС” ООД,ГР. СОФИЯ
 №4
30.03.2015 год.
09.45 часа

Не са постъпили оферти след крайния срок,посочен в обявата.
В залата не присъстват участниците в откритата процедура.
            С решение, комисията единодушно реши да продължи процедурата, като разгледа и оцени офертите.
         Преди отваряне на офертите, комисията се запозна обстойно с утвърдената от възложителя документация за участие в процедурата, както и с начина на оценяване на офертите на участниците. Съгласно документацията, критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”. След като получиха списъка с участниците и подадените оферти, всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 35, от Закона за обществените поръчки.
          Председателят запозна членовете на комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на документацията по процедурата.
Председателят на комисията отвори пликовете по реда на постъпване на офертите, като удостовери наличието на необходимите и изискуеми документи и приложения във всяка една оферта.
            Проверката за установяване на наличието и редовността на документите съдържащи се в  офертите беше направена с оглед изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП), подзаконовата нормативна уредба и условията на Възложителя. От проверката се констатира следното:
1. Комисията извърши проверка на представените от Участник №1 „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София  документи, в резултат на което констатира:
Липсват:
·         Попълнен образец на проекто-договор;
·         Образец на предложените ваучери за храна;
·         Писмена декларация от участника, че разполага с необходимата квота до края на 2015 год. за отпечатване на количествата ваучери за храна ;
·         Ценовата оферта не е представена в отделен, запечатан плик с надпис „Предлагана цена”
В резултат на тези констатации и предвид липсващите документи, комисията реши да не допуска участника до класиране.
2. Комисията извърши проверка на представените от участник №2 , „Български пощи” ЕАД , гр. Пловдив, документи и констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно посочените изисквания. Комисията не констатира нередовности и липсващи документи  на участника.
Представен е и образец на ваучер за храна, изискващ се по Наредбата.
Комисията отвори отделено приложения плик с надпис : ”Предлагана цена”,съдържащ ценова оферта и проекто-договор и констатира:
·         Предлагана единична цена в лв. без ДДС – 0,003 лв.
·         Предлагана обща цена в лева без ДДС – 15,00 лв.
·         Прогнозен обем – 5 000
·         Предложената цена е окончателна и не подлежи на увеличение.
·         Срок на отпечатване: в рамките на 3 работни дни от датата на плащането на номиналната стойностна ваучерите и възнаграждението по отпечатването и предоставянето на ваучерите.
·         Предлагат 16 търговски обекта
3. Комисията извърши проверка на представените от участник №3 , „ВИАБЕЛ” ЕООД , гр. Варна, документи и констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно посочените изисквания. Комисията не констатира нередовности и липсващи документи  на участника.
Представен е и образец на ваучер за храна, изискващ се по Наредбата.
Комисията отвори отделено приложения плик с надпис :”Предлагана цена” и констатира, че същият съдържа ценова оферта за участие и проекто-договор: От ценовата оферта става видно, че:
·         Предлаганата единична цена в лв. без ДДС – 0,01 лв.
·         Предлагана обща цена в лева без ДДС – 50,00 лв.
·         Прогнозен обем – 5 000
·         Предложената цена е окончателна и не подлежи на увеличение.
·         Срок на отпечатване: в рамките на 3 работни дни от датата на плащането на номиналната стойностна ваучерите и възнаграждението по отпечатването и предоставянето на ваучерите.
·         Предлагат 25 търговски обекта
4. Комисията извърши проверка на представените от участник №4 , „Призма Лукс” ООД , гр. София, документи и констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно посочените изисквания. Комисията не констатира нередовности и липсващи документи  на участника.
Представен е и образец на ваучер за храна, изискващ се по Наредбата.
Комисията отвори отделено приложения плик с надпис :”Предлагана цена” и констатира, че в него се съдържат ценова оферта за участие и проекто-договор:
·         Предлаганата единична цена в лв. без ДДС е – 0,03 лв.
·         Предлагана обща цена в лева без ДДС – 150,00 лв.
·         Прогнозен обем – 5 000
·         Предложената цена е окончателна и не подлежи на увеличение.
·         Срок на отпечатване: в рамките на 3 работни дни от датата на плащането на номиналната стойностна ваучерите и възнаграждението по отпечатването и предоставянето на ваучерите.
·         Предлагат 12 търговски обекта
     Със  свое решение, Комисията единодушно прие да продължи своята работа по   класиране на офертите, по критерий „най-ниска цена”.
    В резултат на което
Р Е Ш И:
І. Класира :
На първо място : „Български пощи” ЕАД, гр. Пловдив, с предложение с вх. № 2 от 27.03.2015 год., предложена ед.цена 0,003 лв. без ДДС, обща цена – 15,00 лв. без ДДС, прогнозен обем- 5 000, предлагани търговски обекта – 16
 
На второ място : „ВИАБЕЛ” ЕООД, гр. Варна, с предложение с вх. № 3 от 27.03.2015 год., предложена ед.цена 0,01 лв. без ДДС, обща цена – 50,00 лв. без ДДС, прогнозен обем- 5 000, предлагани търговски обекта – 25
 
На трето място : „Призма Лукс” ООД, гр. София, с предложение с вх. № 2 от 27.03.2015 год., предложена ед.цена 0,03 лв. без ДДС, обща цена – 150,00 лв. без ДДС, прогнозен обем- 5 000, предлагани търговски обекта – 12
 
ІІ. Предлага на Възложителя да сключи договор с предмет Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2015 година на съдии и съдебни служители, работещи в Окръжен съд гр. Силистра  с класирания на първо място участник: „ БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, гр. Пловдив.
 
     Комисията приключи своята работа и представи Протокола на Възложителя на  01.04.2015 год.
 
 Председател: 1. Анелия Великова –   ..............................................
         Членове: 2.Ана Аврамова -      ...........................................
3. Росица Христова - ……………………………
 
Изготвил протокола:…………………..
 
(Вдорина Илиева)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до(вкл.)
9039818 16.03.2015 г. Окръжен съд /ОС/- гр. Силистра Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2015 година на съдии и съдебни служители, работещи в Окръжен съд гр.Силистра. 30.03.2015 г.

 


БЛАНКИ

1.Административни сведения за участника

2.Декларация за подизпълнители

3.Декларация за съгласие от подизпълнители

4.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47,ал.1 от ЗОП

5.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47,ал.5 от ЗОП

6.Образец на оферта

7.Ценова оферта за участие

8.Проекто-Договор

9.Декларация за приемане клаузи

10.Техническо предложение

 


Договор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна

Информация по реда на ал.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП

Административен съд
Вещи лица