Профил на купувача

З А П О В Е Д

 

104

25 февруари 2019 год.

 

            На основание протокол от 21.02.2019 год. на комисия по заповед № 86 от 11.02.2019г. на административния ръководител – председател на съда, за определяне лицензиран оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Окръжен съд гр.Силистра за 2019 год.

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

1.Определям „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, гр.Пловдив -  лицензиран оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за доставчик през 2019 год.

 Дружеството е с предложена единична цена на ваучер 0,016 лв.без ДДС.

 Предложените търговски обекти за територията на гр.Силистра са 22 броя.

 

2.Да се организира договарянето на отпечатването и доставката на ваучерите за храна, както  и разплащането й

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица, на счетоводството и на служителя ЧР за сведение и изпълнение.

 

                                     ЛЮДМИЛ ХЪРВАТЕВ

                                     АДМИНИСТРАТАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС- СИЛИСТРА

 

УТВЪРЖДАВАМ:/п/

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОКРЪЖЕН СЪД- СИЛИСТРА:

/ЛЮДМИЛ ХЪРВАТЕВ/

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 21 февруари 2019г., в публично заседание  в Окръжен съд-Силистра, ет.3, зала №4, в изпълнение на Заповед № 86 от 11.02.2019г. на Административния ръководител-Председател на Окръжен съд- Силистра, комисия в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Добринка Стоева - съдия

ЧЛЕНОВЕ:      1. Венета Христова – съдебен администратор

   2. Ценка Николова- касиер

се събра за разглеждане, оценка и класиране  на получените оферти от лицензирани оператори, за отпечатване и доставка на ваучери за храна, за нуждите на Окръжен съд гр. Силистра за 2019 година.

Заседанието започна в 10.00 часа. Протоколът се води от Ценка Николова – касиер в ОС-Силистра.

Не са постъпили оферти след крайният срок, посочен в заповедта.

Председателят на комисията съобщи, че за участие в процедурата са постъпили    3 бр. оферти и ги огласи по реда на тяхното постъпване:

1. С вх. № 147/13.02.2019 год. е постъпила  оферта от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД  гр. Пловдив

2. С вх. № 156/13.02.2019 год., е постъпила оферта от „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. София

3. С вх. № 169/18.02.2019 год. е постъпила оферта от „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София.

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците в процедурата.

Комисията констатира, че и тримата участници подали оферти,  са вписани в списъка на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност, като оператор на ваучери за храна.

Членовете на комисията попълниха и  подписаха  декларации, че не са в конфликт на интереси с участниците в процедурата.

 

С оглед вида на процедурата, Комисията пристъпи към отваряне на пликовете по реда на тяхното постъпване, по входящ номер, поставен при получаването им в Окръжен съд - Силистра и оповести тяхното съдържание:

  1. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД  гр. Пловдив: Представили са предложение за отпечатване и доставка на ваучери за храна на Окръжен съд, гр. Силистра, в което се съдържа информация за основната дейност на фирмата; услуги за социални придобивки и възнаграждение на Български пощи; снимка на ваучерите за храна с възможност за избор измежду шест номинала – 1лв., 2лв., 3 лв., 5лв., 10 лв. и 20 лв.; информация относно предимствата от ползване на ваучери за храна и дейността на фирмата в тази област; конкретно предложение за предоставяне на услугата, изразяващо се в:

ü  Срок за отпечатване и доставка на ваучерите – до 3 работни дни от датата на плащане

ü  Избор от номиналите: 1,2,3,5,10 и 20 лв.

ü  Доставка на ваучерите с инкасо транспорт

ü  Предоставяне на списък с търговската  мрежа

ü  Цена за отпечатване и доставка на ваучери за храна – 0,016 лв. за 1 брой ваучер

ü  Цените са без ДДС

ü  Предложените търговски обекти за територията на гр. Силистра са 22 броя.

  1. „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. София: Подадена е оферта от фирмата до Председателя на ОС-Силистра с описание на предлаганата услуга; представяне на фирмата; снимка на ваучера за храна; търговската мрежа с включени обекти за цялата страна; списък на търговските обекти в Силистренска област; финансови условия относно получаване на ваучери за храна, които се изразяват в следното:

 

ü  Комисионна за отпечатване на 1бр.ваучер – 0,02 лв. без ДДС

ü  Номинална стойност на ваучерите 1,2,3,5,10 и 20 лв.

ü  Срок за отпечатване и доставка на ваучерите – до 5 работни дни след извършване на плащането

ü  Доставка на ваучерите – цена на куриерската доставка 3.90 лв. без ДДС

 

  1.  „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София: Представена е оферта от фирмата с описание на предлаганата услуга; снимка на ваучера за храна; търговската мрежа с включени обекти от област Силистра; финансови условия, които се изразяват в следното:

ü  разходи за отпечатване на ваучерите – 0.2 % от  общата номинална стойност на заявката, без ДДС;

ü  Номинална стойност на ваучерите – 1,2,5,10 и 20 лв.

ü  Срок на валидност на ваучерите – до 12 месеца от отпечатване

ü  Доставка на ваучерите – до адрес на клиента – 3.75 лв. без ДДС

ü  Начин на плащане – по банков път

ü  Срок на доставка: 5 работни дни от датата на заплащане на номиналната стойност на ваучерите и разходите по отпечатването им

ü  Валидност на офертата – 60/шестдесет/ календарни дни, считано от датата на нейното представяне

ü  Списък на търговските обекти в област Силистра

 

След приключване на публичната част от заседанието, работата на комисията продължи в съвещание за оценка и класиране на офертите.

Предвид  факта, че последният участник „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, не е представил индивидуална цена за всеки ваучер, членовете на комисията гласуваха да бъде изключен от по-нататъшното класиране.

След обсъждане на предложените оферти и съобразно критериите за най-ниска цена, срок на доставка и отпечатване, комисията:

 

Р Е Ш И :

КЛАСИРА:

На първо място : „Български пощи“ ЕАД, гр. Пловдив

На второ място: „ ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ“ ООД гр. София

Комисията приключи работата си и представи протокола от заседанието на Председателя на Окръжен съд гр. Силистра, за утвърждаване.

 

Председател: не се чете

(Добринка Стоева)

Членове: 1. не се чете

(Венета Христова)

2. не се чете

(Ценка Николова)

 

Протоколът се изготви от Ценка Николова

Заседанието приключи в 10.35 часа на 21.02.2019 год.

 

ЗАПОВЕД

 

№ 377/14.08.2018 г.

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

 

На основание чл. 86, ал. 1 от ЗСВ и

съгласно Решение на Пленума на ВСС

с Протокол № 25/25.07.2018 г.

 

НАРЕЖДАМ:

Във връзка с газификация на котелно помещение в сградата на Съдебна палата – гр. Силистра да се сключи Договор за възлагане на обществена поръчка за строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Пълен инженеринг – технологично проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на котелно помещение, авторски надзор по всички части в Окръжен съд – гр. Силистра“ с „Технотерм инженеринг“ ЕАД – гр. София, на стойност под прага по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съдебен администратор и управител сгради за сведение и изпълнение.

 

  /п/

                                                                          Л. Х.

 

Административен ръководител

Председател на Окръжен съд –

Силистра

 

 

Протокол за отваряне на офертите за участие в процедура: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за съдии и съдебни служители от Окръжен съд гр. Силистра”
 
ПРОТОКОЛ
                                                                  
Днес, 31 март 2015 год., от 15,00 часа, в зала №4 на Окръжен съд гр. Силистра, в изпълнение на Заповед № 94 от 18.03.2015 год. и № 77/09.03.2015 год. на Председателя на Окръжен съд гр. Силистра се събра комисия в състав :
Председател: Анелия Великова – съдия в Окръжен съд
Членове:     1.Ана Аврамова – съдия в Окръжен съд
2.Росица Христова – Гл.спец.”Адм.дейност и ЧР” в Окръжен съд
Протоколът за работата на комисията се води от Вдорина Илиева – мл. специалист „ Канцелария” в Окръжен съд-Силистра.
За отваряне на предложенията, разглеждане, допускане до участие в процедурата, оценяване и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.4 и Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „ Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2015 година на съдии и съдебни служители, работещи в Окръжен съд гр. Силистра”.
Публичната покана е обявена на страницата на АОП под  № ID 9039818 от 16.03.2015 год., както и на сайта на ОС-Силистра: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9039818
До определеното в поканата време 30 март 2015 год., 17,00 часа, в Окръжен съд гр. Силистра са депозирани 4 (четири) бр. оферти, както следва :
 
 

Наименование на Участника
Регистрационен
номер на офертата
Дата на получаване на офертата
Час на получаване на офертата
1.
„ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ” ООД,ГР. СОФИЯ
  №1
19.03.2015 год.
10.15 часа
2.
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД – ГР. ПЛОВДИВ
 №2
27.03.2015 год.
08.53 часа
3.
ВИАБЕЛ ЕООД,ГР. ВАРНА
 №3
27.03.2015 год.
10.47 часа
4.
„ПРИЗМА ЛУКС” ООД,ГР. СОФИЯ
 №4
30.03.2015 год.
09.45 часа

Не са постъпили оферти след крайния срок,посочен в обявата.
В залата не присъстват участниците в откритата процедура.
            С решение, комисията единодушно реши да продължи процедурата, като разгледа и оцени офертите.
         Преди отваряне на офертите, комисията се запозна обстойно с утвърдената от възложителя документация за участие в процедурата, както и с начина на оценяване на офертите на участниците. Съгласно документацията, критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”. След като получиха списъка с участниците и подадените оферти, всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 35, от Закона за обществените поръчки.
          Председателят запозна членовете на комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на документацията по процедурата.
Председателят на комисията отвори пликовете по реда на постъпване на офертите, като удостовери наличието на необходимите и изискуеми документи и приложения във всяка една оферта.
            Проверката за установяване на наличието и редовността на документите съдържащи се в  офертите беше направена с оглед изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП), подзаконовата нормативна уредба и условията на Възложителя. От проверката се констатира следното:
1. Комисията извърши проверка на представените от Участник №1 „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София  документи, в резултат на което констатира:
Липсват:
·         Попълнен образец на проекто-договор;
·         Образец на предложените ваучери за храна;
·         Писмена декларация от участника, че разполага с необходимата квота до края на 2015 год. за отпечатване на количествата ваучери за храна ;
·         Ценовата оферта не е представена в отделен, запечатан плик с надпис „Предлагана цена”
В резултат на тези констатации и предвид липсващите документи, комисията реши да не допуска участника до класиране.
2. Комисията извърши проверка на представените от участник №2 , „Български пощи” ЕАД , гр. Пловдив, документи и констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно посочените изисквания. Комисията не констатира нередовности и липсващи документи  на участника.
Представен е и образец на ваучер за храна, изискващ се по Наредбата.
Комисията отвори отделено приложения плик с надпис : ”Предлагана цена”,съдържащ ценова оферта и проекто-договор и констатира:
·         Предлагана единична цена в лв. без ДДС – 0,003 лв.
·         Предлагана обща цена в лева без ДДС – 15,00 лв.
·         Прогнозен обем – 5 000
·         Предложената цена е окончателна и не подлежи на увеличение.
·         Срок на отпечатване: в рамките на 3 работни дни от датата на плащането на номиналната стойностна ваучерите и възнаграждението по отпечатването и предоставянето на ваучерите.
·         Предлагат 16 търговски обекта
3. Комисията извърши проверка на представените от участник №3 , „ВИАБЕЛ” ЕООД , гр. Варна, документи и констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно посочените изисквания. Комисията не констатира нередовности и липсващи документи  на участника.
Представен е и образец на ваучер за храна, изискващ се по Наредбата.
Комисията отвори отделено приложения плик с надпис :”Предлагана цена” и констатира, че същият съдържа ценова оферта за участие и проекто-договор: От ценовата оферта става видно, че:
·         Предлаганата единична цена в лв. без ДДС – 0,01 лв.
·         Предлагана обща цена в лева без ДДС – 50,00 лв.
·         Прогнозен обем – 5 000
·         Предложената цена е окончателна и не подлежи на увеличение.
·         Срок на отпечатване: в рамките на 3 работни дни от датата на плащането на номиналната стойностна ваучерите и възнаграждението по отпечатването и предоставянето на ваучерите.
·         Предлагат 25 търговски обекта
4. Комисията извърши проверка на представените от участник №4 , „Призма Лукс” ООД , гр. София, документи и констатира, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно посочените изисквания. Комисията не констатира нередовности и липсващи документи  на участника.
Представен е и образец на ваучер за храна, изискващ се по Наредбата.
Комисията отвори отделено приложения плик с надпис :”Предлагана цена” и констатира, че в него се съдържат ценова оферта за участие и проекто-договор:
·         Предлаганата единична цена в лв. без ДДС е – 0,03 лв.
·         Предлагана обща цена в лева без ДДС – 150,00 лв.
·         Прогнозен обем – 5 000
·         Предложената цена е окончателна и не подлежи на увеличение.
·         Срок на отпечатване: в рамките на 3 работни дни от датата на плащането на номиналната стойностна ваучерите и възнаграждението по отпечатването и предоставянето на ваучерите.
·         Предлагат 12 търговски обекта
     Със  свое решение, Комисията единодушно прие да продължи своята работа по   класиране на офертите, по критерий „най-ниска цена”.
    В резултат на което
Р Е Ш И:
І. Класира :
На първо място : „Български пощи” ЕАД, гр. Пловдив, с предложение с вх. № 2 от 27.03.2015 год., предложена ед.цена 0,003 лв. без ДДС, обща цена – 15,00 лв. без ДДС, прогнозен обем- 5 000, предлагани търговски обекта – 16
 
На второ място : „ВИАБЕЛ” ЕООД, гр. Варна, с предложение с вх. № 3 от 27.03.2015 год., предложена ед.цена 0,01 лв. без ДДС, обща цена – 50,00 лв. без ДДС, прогнозен обем- 5 000, предлагани търговски обекта – 25
 
На трето място : „Призма Лукс” ООД, гр. София, с предложение с вх. № 2 от 27.03.2015 год., предложена ед.цена 0,03 лв. без ДДС, обща цена – 150,00 лв. без ДДС, прогнозен обем- 5 000, предлагани търговски обекта – 12
 
ІІ. Предлага на Възложителя да сключи договор с предмет Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2015 година на съдии и съдебни служители, работещи в Окръжен съд гр. Силистра  с класирания на първо място участник: „ БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, гр. Пловдив.
 
     Комисията приключи своята работа и представи Протокола на Възложителя на  01.04.2015 год.
 
 Председател: 1. Анелия Великова –   ..............................................
         Членове: 2.Ана Аврамова -      ...........................................
3. Росица Христова - ……………………………
 
Изготвил протокола:…………………..
 
(Вдорина Илиева)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до(вкл.)
9039818 16.03.2015 г. Окръжен съд /ОС/- гр. Силистра Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2015 година на съдии и съдебни служители, работещи в Окръжен съд гр.Силистра. 30.03.2015 г.

 


БЛАНКИ

1.Административни сведения за участника

2.Декларация за подизпълнители

3.Декларация за съгласие от подизпълнители

4.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47,ал.1 от ЗОП

5.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47,ал.5 от ЗОП

6.Образец на оферта

7.Ценова оферта за участие

8.Проекто-Договор

9.Декларация за приемане клаузи

10.Техническо предложение

 


Договор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна

Информация по реда на ал.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП

Административен съд
Вещи лица