РП Силистра

Телефони

-= РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА =-
гр.Силистра п.код 7500 ул."Илия Блъсков" №1
Районен прокурор: (086) 817 144
Зам. районен прокурор: (086) 817 146
Прокурор: (086) 817 153
Мл. прокурор: (086) 817 151
Деловодство: (086) 817 154, 817 149
Съд. администратор: (086) 817 157
Гл. спец. адм. дейност: (086) 817 148
Счетоводител: (086) 817 158, 817 155
Телефон-факс: (086) 820 959
Работно време на деловодството с граждани от 8 до 12 и от 13 до 17 ч.

Банкова информация

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ
Райфайзенбанк - гр. Силистра
BIC: RZBB BGSF
IBAN: BG37 RZBB 9155 3120 0527 12

 

ПАРИЧНИ ГАРАНЦИИ
Райфайзенбанк - гр. Силистра
BIC: RZBB BGSF
IBAN: BG50 RZBB 9155 3320 0527 04

Електронна поща

e-mail: rp_silistra@prb.bg

Административен съд
Вещи лица