СЮБ

Съюзът на юристите в България е учреден през 1966 г. в гр.София като доброволна, независима обществена и творческа организация, обединяваща лица с висше образование. Той е правоприемник на Кооперативното дружество "Дом на българските правници" ,основано през 1925 г.

Членове на дружеството
Силистра - 16.04.2003 г.

В своята дейност съюзът се ръководи от демократичните принципи за гарантиране и защита на правата и свободите на гражданите според Конституцията и международните споразумения за изграждане на страната ни като демократична и правова държава.

Съюзът на юристите в България защитава правата и интересите на юристите, съдейства за повишаване и квалификацията им и за задоволяване на техните професионални, културни и социално-битови нужди. Работи за издигане правната култура на населението. За постигане на своите задачи СЮБ изучава ефективността на действащото законодателство и осъществява съвместна дейност с други организации на юристи, със специализирани държавни органи, научни институти и обществени организации и участва в международни прояви, свързани с дейността му.

Съюзът на юристите в България членува в редица международни организации.Основната му международна дейност е свързана с две от тях-Международната асоциация на юристите демократи и Европейската асоциация на юристите за демокрация и човешки права.

Сградата на СЮБ
в София

Дружество Силистра към Съюза на юристите в България бе възстановено през 2000 г. след близо две десетилетия прекъсната дейност.

Над 60 юристи от гр. Силистра са негови членове.

За краткия период от неговото съществуване бяха организирани 12 семинара в регионален мащаб, посетени от над 400 практикуващи юристи и студенти.В рамките на последния, проведен на 15.04.2002 г. Бяха изнесени 7 доклада, чието публикуване предстои.

През 2001 г. с помощта на колеги от Силистренския окръжен съд, Силистренския районен съд и ЦС на СЮБ бе реализирано издаване на "Сборник съдебна практика на Силистренския окръжен съд и Силистренския районен съд 1998-2000 г.", който бе приет много добре от местната юридическа общност.

Среща с конституционния съдия
Димитър Гочев

С фото-документална изложба на тема "Правосъдните институции в Силистренския край 1880-2000 г." бе отбелязана 120-тата годишнина от създаването на независимата българска съдебна система. Изложбата получи много топъл прием от силистренското гражданство и бе посетена от над 1000 души в триседмичния период, в който беше експонирана. При откриването и се проведе кръгла маса на тема "Събития и личности на правосъдната система в Силистренския край".

Важна част от дейността на дружеството е участието ни в съвместни проекти със сдружения с нестопанска цел, работещи в региона и ученически колективи. Съвместно с фондация "Семейство 21 век" и местни общински административни структури проведохме обучение и изготвихме учебно-техническо помагало в рамките на програмата "Гражданско обучение - модел за професионално обучение и квалификация на младежи и девойки от малцинствени и социално слаби семейства от гр.Силистра". Съвместно с ученици от ПМГ "Св. Климент Охридски" проведохме кръгли маси на теми: "Конституционализмът-ролята и мястото му в българската история и съвременността" и "Съдебната система на България в годините преди и след Освобождението 1870-1900 г.". Срещите с магистрати и посещението на съдебни заседания в продължение на един месец заинтригуваха особено много учащите се и бяха в рамките на инициативата за повече достъпност и откритост в работата на съдебната система, както и във връзка с нейното публично представяне в нашия град.

Научно-квалификационна
дейност

Голям обществен интерес предизвика срещата с конституционния съдия Димитър Гочев на тема: "Европейският съд за правата на човека в Страсбург. Възникване, същност, перспективи, възможности за сезиране и начин на правораздаване".

В краткосрочен план ръководството на дружеството ще реализира своята програма, съобразена и координирана с ЦС на СЮБ и свързана със защитата на правата и интересите на юристите в нашия град, ще съдейства за повишаване на класификацията им, организирайки срещи с водещи български правници и семинарни прояви, ще работим за осведомяване и издигане правната култура на населението.

Дарение на
юридическа литература

В дългосрочен план сме предвидили създаването на юридическа библиотека като съзнаваме, че това начинание ще отнеме много сили и средства, но към настоящия момент у членовете на дружеството съществува желание и потребност от такава инициатива.

През 2003г. продължи провеждането на станалия традиционен семинар "Актуални проблеми в правото". В седмицата преди Деня на Конституцията на членовете на дружеството и юридическата общност в града бяха представени 14 доклада. Гости на семинара бяха съдията от Върховния административен съд, Георги Ангелов, адвокат Анна Миленкова, арбитър към АС на БТПП, научните работници от Института за правни науки към БАН - Венцислав Великов и Петър Бончовски.

Съвместно с Адвокатска колегия Силистра беше осъществен проект за обогатяване фонда за юридическа литература към местната библиотека "Партений Павлович". Реализираното дарение съдържа над 100 заглавия и е на стойност над 1000 лева. Съюзът на юристите в България осигурява абонамента на библиотеката за целия юридически периодичен печат. В рамките на последвалата дарителска вечер главният секретар на съюза г-н Йордан Богатинов награди с почетни грамоти и значки изявени членове на дружеството и общественици.

С помощта на ИК"Фенея", гр. София, за първия учебен ден, дарихме на възпитаниците на Дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа "Димчо Дебелянов" - гр. Силистра 150 тома детска литература.

Продължиха съвместните ни инициативи със сдружения на територията на общината. С учениците от ЕГ"П.Яворов" в рамките на интерактивното образование по предмета "Свят и личност" осъществихме проект на тема: "Значение, роля и място на съдебната система като трета независима власт", а заедно със СНЦ"Мост Медия"- С, гр. Силистра работим по проекта, подкрепян от фондация "Междуетническа инициатива за човешки права" - "Демокрацията - живот, свобода, стремеж към щастие".

Административен съд
Вещи лица