Начало

Добре дошли в сайта на Окръжен съд Силистра!

 

Тук ще намерите актуална и полезна информация за работата и за административните услуги на съда, както и справки за състоянието и движението на съдебните дела.

 

Целта ни е да предоставим непрекъснат и лесен достъп на гражданите, адвокатите и страните по делата до необходимата им информация. Надяваме се, че този интернет сайт ще спомогне за подобряване нивото на обслужване и ще бъде удобство за гражданите.

 

СЪОБЩЕНИЕ
от 19.09.2016

 

Комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "Съдебен администратор" в Окръжен съд - Силистра, обявява резултатите от проведения трети етап и крайното класиране.

 

Протокол от заседанието на комисията от трети етап

Резултати от трети етап

Крайно класиране

 

 

СЪОБЩЕНИЕ
от 10.08.2016

 

Комисията  за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „Съдебен администратор“ в Окръжен съд-Силистра, ОПРЕДЕЛЯ дата и място за провеждане на трети етап на конкурса за допуснатите кандидати на 16.09.2016г., с начален час на 9.00 часа в Съдебна палата Силистра ,Окръжен съд –Силистра, ет.3, зала №5.

 

Протокол от заседанието на комисията от втори етап

Списък на допуснатите кандидати до трети етап

Списък на недопуснатите кандидати до трети етап

 

 

СЪОБЩЕНИЕ
от 14.07.2016

 

Комисията  за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „Съдебен администратор“ в Окръжен съд-Силистра, ОПРЕДЕЛЯ дата и място за провеждане на втория етап на конкурса за допуснатите кандидати на 10.08.2016г., с начален час на теста 10.00 часа в Съдебна палата Силистра ,Окръжен съд –Силистра, ет.3, зала №5.

 

Протокол от заседанието на комисията от първи етап

Списък на допуснатите кандидати до втори етап

Списък на недопуснатите кандидати до втори етап

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с предстоящия конкурс за длъжността "Съдебен администратор" публикуваме методика за оценяване на кандидатите.

 

Методиката можете да изтеглите от тук.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД ГР.СИЛИСТРА
О Б Я В Я В А
Конкурс за назначаване на 1 (една) щатна бройка за длъжността „СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР“ в Окръжен съд гр.Силистра.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Минимални изисквания:
За съдебен администратор се назначава лице, което:
1.Е български гражданин;
2.Е навършило пълнолетие;
3.Не е поставено под запрещение;
4.Не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
5.Не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо, че е реабилитирано;
6.Да е завършил висше образование с образователна степен „магистър“ по специалностите Публична администрация, Икономика, или Право и общ трудов стаж не по-малко от 8 (осем) години;
7.Да притежава необходимите професионални и нравствени качества, да познава структурата на работа в съда, да притежава инициативност, креативност и организационни умения и отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, в т.ч. Правилник за администрацията в съдилищата.
Специфични изисквания:
1.Докато заема длъжността, съдебният администратор не може да членува в политическа партия или коалиция, организация с политически цели, както и да извършва политическа дейност;
2.Познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на заеманата длъжност;
3.Компютърна грамотност – MS Office (WORD, EXCEL), Internet, умения за работа с правно-информационни системи: Апис, Сиела и др.;
4.Умения за работа в екип;
5.Способност за организиране и мотивиране на съдебните служители;
6.Комуникативност, организираност и експедитивност в работата.
Кратко описание на длъжността и информация за минималния размер на основаната заплата.
Съдебният администратор – ръководи администрацията в съда; въвежда програмни решения по дългосрочно планиране, бюджетна политика, финансите, автоматизация, снабдяване с оборудване; осигурява организационната връзка между административния ръководител и съдиите със съдебните служители. Основното възнаграждение е определено от Закона за съдебната власт и е в размер на 80 на сто от основното възнаграждение на съдия в Окръжен съд гр.Силистра.
КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СЛЕДНИЯ РЕД:
І. Разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на кандидатите.
II. Писмен изпит - решаване на тест.
ІІI. Събеседване с допуснатите до конкурс кандидати
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ.
1.Писмено заявление за участие в конкурса, подадено лично, или чрез пълномощник /по образец/;
2.Автобиография – тип СVС;
3.Копие от лична карта;
4.Декларация от кандидата по чл.131 ПАС, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъден за умишлено престъпление от общ характер и не е лишен от правото да заема определена длъжност /по образец/;
5.Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда /по образец/;
6.Нотариално заверено копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
7.Копие от документи за допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
8.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка;
9.Свидетелство за съдимост- оригинал;
10.Медицинско свидетелство за работа- оригинал
11.Удостоверение за липса на психическо заболяване;
12.Документ за компютърна грамотност;
13.Препоръки от предходни работодатели;
14.Други документи (свидетелства, сертификати и др.) по преценка на кандидата, доказващи неговата квалификация и умения свързани с изискванията за заемане на обявената длъжност.
МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Място и краен срок за подаване на документите – един месец след публикуването на обявата в местен вестник „Силистренски бряг“.
Адрес за подаване на документите: Окръжен съд – Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 31, ет.III, стая № 11 – Гл.специалист „Административна дейност и ЧР“, всеки работен ден от 9.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 17.00 часа. Документите следва да бъдат представени лично, или чрез пълномощник.
Образци на декларациите, заявление за кандидатстване в конкурса, длъжностна характеристика и обявата са публикувани в интернет-страницата на Окръжен съд: www.legalregion-ss.com.
Списъци, съобщения и протоколи, във връзка с конкурса ще се публикуват на интернет – страницата на съда: www.legalregion-ss.com, както и на информационното табло на съда.
Обявата е публикувана на сайта на Окръжен съд – Силистра и във вестник Силистренски бряг – брой 127 / 08.06.2016 г.

Заявление за работа

Длъжностна характеристика

Декларация по чл.107а,ал.1 КТ

Декларация по чл.131 ПАС

Новини, събития и съобщения
Албуми
Административен съд
Вещи лица